МІНІСТЕРС­ТВО ОСВІТИ І НА­УКИ УК­РАЇНИ

Н А К А З

11.01.2006  N 4

За­реєстро­вано в Міністерстві
юс­тиції Ук­раїни
10 бе­рез­ня 2006 р.
за N 249/12123

Про зат­верд­жен­ня По­ложен­ня про ор­ганізацію
фізич­но­го ви­хован­ня і ма­сово­го спор­ту
у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах

На ви­конан­ня  ви­мог За­конів Ук­раїни «Про освіту» (1060-12), «Про ви­щу  освіту»  (  2984-14 ),  пос­та­нови  Кабіне­ту  Міністрів Ук­раїни від  13.12.2004  N  1641 (1641-2004-п) «Про зат­верд­жен­ня за­ходів  з  ре­алізації  Національ­ної  докт­ри­ни  роз­витку  фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту у 2005 році», на­казу Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни  від  14.03.2005  N  151  «Про  зат­верд­жен­ня   за­ходів   з ре­алізації  Національ­ної  докт­ри­ни  роз­витку  фізич­ної  куль­ту­ри і спор­ту у 2005 році» та з ме­тою  за­без­пе­чен­ня  ор­ганізації  про­цесу фізич­но­го ви­хован­ня  та  ма­сово­го  спор­ту  зі сту­дентсь­кою мо­лод­дю.

Н А К А З У Ю:

1. Зат­верди­ти По­ложен­ня про ор­ганізацію фізич­но­го ви­хован­ня і ма­сово­го спор­ту у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах (до­даєть­ся).

2. Міністру   освіти  і  на­уки  Ав­то­ном­ної  Рес­публіки  Крим, на­чаль­ни­ку Го­лов­но­го уп­равління освіти і на­уки Київсь­кої  місь­кої, на­чаль­ни­кам  уп­равлінь  освіти і на­уки об­ласних,  Се­вас­то­поль­ської місь­кої  дер­жавних адміністрацій до­вес­ти По­ложен­ня про  ор­ганізацію фізич­но­го  ви­хован­ня і ма­сово­го спор­ту у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах до  відо­ма  керівників  місце­вих  ор­ганів  уп­равління  освітою  та керівників     ви­щих    нав­чаль­них    зак­ладів    не­залеж­но  від підпо­ряд­ку­ван­ня, типів і форм влас­ності.

3. Цей   на­каз   опубліку­вати   в   Інфор­мацій­но­му   збірни­ку Міністерс­тва  освіти  і  на­уки  Ук­раїни  та  розмісти­ти  на  сайті Міністерс­тва.

4. Конт­роль  за  ви­конан­ням  на­казу   пок­ласти   на   пер­шо­го зас­тупни­ка Міністра Жеб­ровсь­ко­го Б.М.

Міністр   С.М.Ніко­лаєнко