tsign

МІНІСТЕРС­ТВО ОСВІТИ І НА­УКИ УК­РАЇНИ

НА­КАЗ

від 22 бе­рез­ня 2002 ро­ку № 210

Про ут­во­рен­ня фізкуль­тур­но-спор­тивних клубів та їх осе­редків у ви­щих,
се­редніх і про­фесій­но-технічних нав­чаль­них зак­ла­дах


З ме­тою поліпшен­ня по­зак­ласної нав­чаль­но-ви­хов­ної фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чої та спор­тивної ро­боти у нав­чаль­них зак­ла­дах освіти, бо­роть­би з не­гатив­ни­ми яви­щами, не­обхідністю розв'язан­ня соціаль­них проб­лем, ви­конан­ня За­конів Ук­раїни «Про освіту», «Про ви­щу освіту», «Про за­галь­ну се­ред­ню освіту», «Про про­фесій­но-технічну освіту», «Про фізич­ну куль­ту­ру і спорт» та по­ложень Цільової комп­лек­сної прог­ра­ми «Фізич­не ви­хован­ня − здо­ров'я нації» на­казую:

1. Міністру освіти АР Крим, на­чаль­ни­кам уп­равлінь освіти і на­уки об­ласних, Київсь­кої та Се­вас­то­поль­ської місь­ких дер­жавних адміністрацій, керівни­кам нав­чаль­них зак­ладів та ус­та­нов освіти і на­уки спіль­но з об­ласни­ми уп­равління­ми фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни ут­во­рити фізкуль­тур­но-спор­тивні клу­би як пер­винні струк­турні підрозділи спор­тивних спілок сту­дентсь­кої та учнівсь­кої мо­лоді Ук­раїни і на­дати їм мож­ли­ву фінан­со­ву підтрим­ку.

2. Ти­пові ста­тути фізкуль­тур­но-спор­тивних клубів − зат­верди­ти (до­да­ють­ся).

3. Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту (Опе­рай­ло С. І.) за­без­пе­чити ор­ганізацій­но-ме­тодич­не керівницт­во діяльністю підвідом­чих ус­та­нов, зак­ладів освіти і на­уки Ук­раїни та на­дати всіля­ку до­помо­гу у ство­ренні фізкуль­тур­но-спор­тивних клубів, роз­робці не­обхідної до­кумен­тації, кри­теріїв ефек­тивної діяль­ності та інше.

4. Конт­роль за ви­конан­ням на­казу пок­ласти на зас­тупни­ка Дер­жавно­го сек­ре­таря Бо­гомо­лова А. Г.

Дер­жавний сек­ре­тар                                                                                                                                       В. О. Зай­чук