Біль­шості з нас відо­мо, що, перш за все, тре­нуван­ня по­винні про­ходи­ти на ре­гулярній ос­нові. Але чи дій­сно Ви знаєте, чо­му за­нят­тя настіль­ки важ­ливі?

Ма­ло то­го, що впра­ви до­пома­га­ють втра­тити зай­ву ва­гу, існу­ють та­кож й інші ва­гомі при­чини вклю­чити ре­гулярні роз­минки у що­ден­ну ру­тину. Чи­тай­те далі, і Ви заціка­витесь фізич­ни­ми впра­вами.

Porady-01aТре­нуван­ня при­носять ба­гато ко­ристі. Во­ни змен­шу­ють деп­ресію і миттєво підніма­ють настрій че­рез ви­кид ен­дорфінів, гор­монів хо­рошо­го са­мопо­чут­тя. Не­залеж­но від то­го, як по­гано Ви відчу­вали се­бе до по­чат­ку вправ, Ви до кінця за­нять точ­но бу­дете відчу­вати се­бе на­бага­то кра­ще.

Тре­нуван­ня пок­ра­щує сон. Фак­тично, фізич­на ак­тивність га­ран­тує, що Ва­ше тіло і ро­зум бу­дуть го­тові до прек­расно­го нічно­го сну. Інша ви­года по­лягає у змен­шенні рівня психічної нап­ру­ги. Три­воги ма­ють тен­денцію до зни­жен­ня, ко­ли Ви кон­цент­руєтесь на їх роз­робку у про­цесі пси­хоте­рапев­тично­го се­ан­су. При ак­тивно­му ви­роб­ленні ен­дорфінів нап­ру­га та за­непо­коєння підуть геть.

Тре­нуван­ня підви­щу­ють зо­серед­женість і ясність ро­зуму. Досліджен­ня по­каза­ло, що у тих, хто бе­ре участь у ре­гуляр­них тре­нуван­нях, мен­ше шансів страж­да­ти від хво­роби Аль­цгей­ме­ра і проб­лем ста­рості. На­ван­та­жен­ня сти­мулю­ють підйом рівня енергії. Це мо­же проз­ву­чати як щось ма­лой­мовірне, але чим біль­ше Ви тре­нуєте­ся, тим біль­ше енергії Ви бу­дете ма­ти. Відчу­ваєте се­бе мля­вим? Підбадьорь­те се­бе про­гулян­кою.

Підйом опірності і за­пасу життєвих сил за­лежать від ре­гуляр­них тре­нувань. Ті ру­тинні і на­докуч­ливі спра­ви по гос­по­дарс­тву ста­нуть на­бага­то лег­ши­ми, і Ви бу­дете у змозі ви­кону­вати їх біль­ше і дов­ше. Впра­ви підви­щу­ють м’язо­вий то­нус, на­лагод­жу­ючи обмін ре­човин, доз­во­ля­ючи Вам виг­ля­дати більш підтяг­ну­тим. Тре­нуван­ня до­пома­га­ють підня­ти по­чут­тя влас­ної гідності і впев­неність у собі. Ко­ли за­пус­ка­ють­ся ме­ханізми підви­щен­ня то­нусу, пок­ра­щуєть­ся виг­ляд і са­мопо­чут­тя.

До­дат­ко­ва енергія, за­пас життєвих сил, і ен­дорфіни увіллють­ся в нові сфе­ри Ва­шого жит­тя. Ви бу­дете по­чува­ти се­бе впев­неніше в са­моконт­ролі і в уп­равлінні своїм жит­тям. За­нят­тя здатні поліпши­ти відчут­тя рівно­ваги і ко­ор­ди­націю рухів і зміцни­ти сер­це­во-су­дин­ну сис­те­му, спри­яють зни­жен­ню ри­зику інсуль­ту та інфарк­ту.

Ак­тивність, що збіль­шує кис­не­вий обмін, пок­ра­щить ефек­тивність ро­боти сер­ця, ле­генів і здо­ров’я в ціло­му. Ак­тивізація кро­во­обігу збіль­шує над­ходжен­ня кис­ню до всіх сис­тем ор­ганізму, при­носить здо­ровий колір об­личчя. З ре­гуляр­ни­ми тре­нуван­ня­ми відбу­ваєть­ся зни­жен­ня ри­зику роз­витку діабе­ту дру­гого ти­пу (інсуліно­залеж­ний).

На­ван­та­жен­ня підви­щу­ють міцність кісток, вик­ли­ка­ючи по­зитивні зру­шен­ня при та­кому па­тологічно­му стані як ос­те­опо­роз (втра­та кальцію в кістках). Ре­гулярні роз­минки та­кож сти­мулю­ють ро­боту імун­ної сис­те­ми.

З чо­го по­чати

В іде­алі це трид­цять хви­лин щод­ня. Як­що 30 хви­лин — для Вас за­бага­то, спро­буй­те роз­би­ти цей час на менші інтер­ва­ли. Вийдіть на про­гулян­ку вранці або ко­рис­туй­те­ся схо­дами в офісі замість ліфта. Мен­ше ко­рис­туй­те­ся своїм ав­то­мобілем і частіше ви­корис­то­вуй­те ве­лоси­пед або піші про­гулян­ки.

До пріорітет­них видів на­ван­та­жень вклю­ча­ють спор­тивну ходь­бу, біг підтюп­цем, зви­чай­ний біг, пла­ван­ня та вод­ну аеробіку, теніс, ка­тан­ня на ков­за­нах і ка­тан­ня на ро­лико­вих ков­за­нах, лиж­ний спорт, са­дові ро­боти, про­гулян­ку з со­бакою, танці, на­ван­та­жен­ня з опо­ром, фітнес, спорт, їзда на ве­лоси­педі, ска­кал­ку, пробіжки біля бу­дин­ку і гру з діть­ми. Спро­буй­те знай­ти прий­нятні для се­бе ви­ди на­ван­та­жень і на­солод­жуй­те­ся.

Як­що при ви­конанні об­ра­ного за­нят­тя Ви із за­дово­лен­ням про­води­те час, то Вам за­хочеть­ся про­дов­жу­вати зай­ма­тися цим на­далі, і Ва­ше здо­ров’я бу­де поліпшу­вати­ся. Як­що проб­не на­ван­та­жен­ня не при­носить за­дово­лен­ня, спро­буй­те щось інше. Як тіль­ки Ви зап­ро­вади­те ре­гуляр­ну роз­минку у свій роз­по­рядок дня, то швид­ко поміти­те різни­цю, після про­пус­ку за­нят­тя.

По­чут­тя зни­жен­ня енергії і нап­ру­женість і нес­покій є однією з най­помітніших оз­нак, які швид­ко по­вер­та­ють­ся. Як тіль­ки Ви поч­не­те тре­нува­тися ре­гуляр­но, Ва­ше тіло та здо­ров’я ви­наго­родять Вас і Ви бу­дете ди­вува­тися, як раніше мож­на бу­ло об­хо­дили­ся без цього.

Дже­рело статті: epoch­ti­mes.com.ua