phoca thumb l ss2019 01 DSC 8548Про­тягом тиж­ня, що ми­нув, у Ль­вові відбу­вали­ся зма­ган­ня XIV Універсіади Ук­раїни зі стріль­би з лу­ка, участь у яких взя­ли 143 сту­ден­ти, що предс­тав­ля­ли ко­ман­ди 8 об­ластей. У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку із ре­зуль­та­том 1192 оч­ка Львівсь­ка об­ласть здо­була пер­ше місце, знач­но ви­пере­див­ши свої кон­ку­рентів, – Сумсь­ку та Харківсь­ку об­ласті, які посіли дру­ге і третє місце з ре­зуль­та­том 805 та 770 очок відповідно. За ме­жами трій­ки при­зерів опи­нились ко­ман­ди Чернівець­кої (393 оч­ки) об­ласті, м. Києва (383 оч­ки), Вінниць­кої (62 оч­ки), Рівненсь­кої (41 оч­ко) та Одесь­кої (16 очок) об­ластей.

ss 37 01 WomenChessStars4 лю­того 2018 ро­ку у м. Ва­ленсія (Іспанія) відбув­ся турнір з швид­ких шахів “WO­MEN CHESS STARS”. Участь у турнірі ша­хових зірок взя­ли 6 гравців, які зма­гали­ся за ко­ловою сис­те­мою, от­ри­му­ючи по 10 хви­лин на всю гру, плюс 5-ти се­кунд­ний приріст після кож­но­го хо­ду.

ss 35 Dukach Anton 01 aДня­ми Національ­на збірна ко­ман­да Ук­раїни ви­рушить на XXІІI зи­мові Олімпій­ські Ігри-2018. Приємно відзна­чити, що се­ред учас­ників збірної, які предс­тав­ля­ють Львівщи­ну і бо­роти­муть­ся за ме­далі, є сту­дент од­но­го із провідних вишів Ук­раїни, – Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» – Ан­тон Ду­кач.

ss 34 kirichenko2aСьогодні, в ос­танній день чемпіона­ту Євро­пи се­ред спорт­сменів до 23 років, який про­ходить 10–12 лис­то­пада 2017 ро­ку в м. Под­го­риця (Чор­но­горія), львівсь­ка сту­дент­ка ЛНУ ім. Іва­на Фран­ка Ва­сили­на Ки­ричен­ко успішно за­во­юва­ла зо­лоту ме­даль.

ss 33 Diduch ukraine Lviv a4 жовт­ня 2017 ро­ку у м. Лаш­ко (Сло­венія) за­вер­шився чемпіонат Євро­пи з настіль­но­го тенісу се­ред па­ралімпій­ських ко­манд. У зма­ган­нях взя­ли участь спорт­сме­ни з інвалідністю з по­над 30 євро­пей­ських країн.