ss2022 03aКо­ман­да Львівсь­ко­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри зустріла­ся зі збірною універ­си­тету Корвіна (Угор­щи­на) у третьому матчі гру­пово­го ета­пу.

Збірна ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го – універ­си­тет Корвіна    15–10 (4–2, 2–0, 4–5, 5-3).

СКЛА­ДИ КО­МАНД
ЗБІРНА ЛДУФК:
Дмит­ро Ашанін, Кос­тянтин Алєксєєв, Ро­ман Гри­щук, Орест Джу­ра, Де­нис Гу­саков, Ігор Ке­чед­жи, Мак­сим Оси­ка, Чінгіз Агад­жа­нов, Да­нило Со­колов, Кос­тянтин Ніколь­ський, Ігор Любінсь­кий, Нес­тор Бабсь­кий.

УНІВЕР­СИ­ТЕТ КОРВІНА: Мартін Мар­ханц, Матіас Се­бастьян, Бе­недек Пе­тер Чо­ке, Крістоф Ши­ладі, Бул­чу Бе­кеші, Золд Чізмозі, Іштван Ґерґелі, Ґабор Кор­паш, Арон Че­пеш, Мар­то Ґюла Бар­на, Давід Лас­ло Ха­яш, Бар­на­бас Ґолу­бец, Давід Па­паі.

ГО­ЛИ
ЗБІРНА ЛДУФК: Дмит­ро Ашанін (4 го­ли), Де­нис Гу­саков (4 го­ли), Мак­сим Оси­ка (3 го­ли), Орест Джу­ра (2 го­ли), Да­нило Со­колов (1 гол), Ігор Ке­чед­жи (1 гол).

УНІВЕР­СИ­ТЕТ КОРВІНА: Бе­недек Пе­тер Чо­ке (2 го­ли), Бул­чу Бе­кеші (2 го­ли), Іштван Ґерґелі (2 го­ли), Мар­то Ґюла Бар­на (2 го­ли), Крістоф Ши­ладі (1 гол), Бар­на­бас Ґолу­бец (1 гол).

ФО­ЛИ
ЗБІРНА ЛДУФК: Дмит­ро Ашанін (1 фол), Де­нис Гу­саков (1 фол), Да­нило Со­колов (1 фол), Ро­ман Гри­щук (2 фо­ли), Чінгіз Агад­жа­нов (1 фол), Кос­тянтин Алєксєєв (2 фо­ли).

УНІВЕР­СИ­ТЕТ КОРВІНА: Бе­недек Пе­тер Чо­ке (3 фо­ли), Бул­чу Бе­кеші (2 фо­ли), Мар­то Ґюла Бар­на (3 фо­ли), Матіас Се­бастьян (1 фол), Ґабор Кор­паш (1 фол), Давід Лас­ло Ха­яш (1 фол).

19 лип­ня сту­ден­ти львівсь­ко­го ви­шу зігра­ють з ко­ман­дою технічно­го універ­си­тету Лод­зя.

«Ко­ман­да технічно­го універ­си­тету Лод­зя – це гос­по­дарі турніру. Пе­ред по­чат­ком Євро­пей­ських універ­си­тетсь­ких ігор у нас бу­ло з ни­ми декіль­ка спа­рингів. Окрім то­го, во­ни не раз приїжджа­ли до Ль­во­ва на «Ку­бок Кар­пат». Ми ба­гато зустріча­лися на зма­ган­нях, знаємо ту ко­ман­ду. Ду­маю, що до завт­рашньої гри ми бу­демо го­тові», – роз­повів тре­нер збірної ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го Олексій Шве­дов.

За ма­теріала­ми
офіцій­но­го сай­ту Фе­дерації вод­но­го по­ло Ук­раїни