ss2021 01 01a

У місті Кам’янсь­ко­му Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласті за­вер­ши­лися зма­ган­ня XVI Літньої універсіади Ук­раїни з пла­ван­ня, у яких взя­ли участь 146 спорт­сменів із 23 зак­ладів ви­щої освіти з усієї Ук­раїни.

Спор­тивну честь Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» на цьому турнірі відсто­юва­ли май­стри спор­ту Аліна Крук (ІГСН), Вла­дис­лав Самій­ло (ІТРЕ), Сергій Пи­лип (ІТРЕ), Дмит­ро Стад­ниць­кий (ІКНІ), Маркіян Стад­ниць­кий (ІТРЕ) та кан­ди­дат у май­стри спор­ту Олексій Кінаш (ІТРЕ).Ко­ман­да Львівсь­кої політехніки посіла у своїй ка­тегорії дру­ге місце, пос­ту­пив­шись ли­ше плав­цям Харківсь­ко­го національ­но­го технічно­го універ­си­тету «Харківсь­кий політехнічний інсти­тут».

Пе­ремож­ни­цею на дис­танції 800 м віль­ним сти­лем ста­ла кан­ди­дат у збірну сту­дентсь­ку ко­ман­ду Ук­раїни, май­стер спор­ту, сту­дент­ка Інсти­туту гу­манітар­них та соціаль­них на­ук Аліна Крук.

За ма­теріала­ми Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка Політехніка»