phoca thumb l ss2021 05 01З 27 по 30 ве­рес­ня 2021 ро­ку на май­дан­чи­ках для пляж­них видів спор­ту (м. Ска­довськ, Хер­сонсь­кої об­ласті), відбу­лися І Все­ук­раїнські пляжні ігри се­ред сту­дентів «Be­ach Ga­mes» з нас­тупних видів спор­ту: пляж­ної бо­роть­би, пляж­но­го во­лей­бо­лу, пляж­но­го ганд­бо­лу та пляж­но­го фут­бо­лу.

На уро­чис­то­му відкритті бу­ли при­сутні: го­лова Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ва­дим Сте­цен­ко, пре­зидент Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Спор­тивна сту­дентсь­ка спілка Ук­раїни» Євгеній Імас, на­чаль­ник Хер­сонсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня (філії) Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Юрій Кан, го­лова Ска­довсь­кої місь­кої об’єдна­ної те­риторіаль­ної гро­мади Олек­сандр Яковлєв, інші по­чесні гості.

В цих зма­ган­нях прий­ня­ли участь 328 сту­дентів-спорт­сменів, 59 ко­манд з 36 зак­ладів ви­щої та фа­хової пе­ред­ви­щої освіти, які предс­тав­ля­ли 11 об­ластей Ук­раїни: Вінниць­кої, За­порізь­кої, Кіро­вог­радсь­кої, Львівсь­кої, Ми­колаївсь­кої, Одесь­кої, Пол­тавсь­кої, Сумсь­кої, Тер­нопіль­ської, Хер­сонсь­кої, Чернівець­кої  та м. Київ.

В ре­зуль­таті про­веде­них зма­гань пе­ремож­ця­ми та при­зера­ми ігор ста­ли:

Пляж­ний во­лей­бол:
Чо­ловіки:

І місце – Ангєлов Ми­кита / Євдо­кимов Євген, Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІ місце – Да­цюк Іван / Ста­сен­ко Сергій, Хер­сонсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІІ місце – Мер­ку­лов Ми­хай­ло / Штур­халь Гри­горій, Дер­жавний універ­си­тет «Одесь­ка політехніка».

Жінки:
І місце –Го­лов­ченко Оле­на / На­гор­на Анас­тасія, Київсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Та­раса Шев­ченка;
ІІ місце – Удо­вен­ко Ка­тери­на / Та­расен­ко Єли­заве­та, Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІІ місце – Охрімчук Іри­на / Кузь­мен­ко Ліана, Чор­но­морсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Пет­ра Мо­гили, м. Ми­колаїв.

Пляж­ний гад­бол:
Чо­ловіки:

І місце – збірна ко­ман­да Одесь­кої об­ласті;
ІІ місце – Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІІ місце – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка».

Жінки:
І місце – Хер­сонсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІ місце – Національ­ний універ­си­тет ко­раб­ле­буду­ван­ня імені адміра­ла Ма­каро­ва, м. Ми­колаїв;
ІІІ місце – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка».

пляж­ний фут­бол:
Чо­ловіки:

І місце – Національ­ний універ­си­тет «Пол­тавсь­ка політехніка ім. Юрія Конд­ра­тюка»;
ІІ місце – Національ­ний універ­си­тет біоре­сурсів і при­родо­корис­ту­ван­ня Ук­раїни, м. Київ;
ІІІ місце – Чор­но­морсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Пет­ра Мо­гили, м. Ми­колаїв.

Жінки:
І місце – Національ­ний  універ­си­тет біоре­сурсів і при­родо­корис­ту­ван­ня Ук­раїни, м. Київ;
ІІ місце – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»;
ІІІ місце – Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет.

Пляж­на бо­роть­ба:
Ко­мандні ре­зуль­та­ти:

І місце – Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІ місце – Київсь­кий національ­ний універ­си­тет будівницт­ва і архітек­ту­ри;
ІІІ місце – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка».

Осо­бисті ре­зуль­та­ти (у ва­гових ка­тегоріях):
Чо­ловіки:
60 кг

І – Ко­зир Мак­сим, Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІ – Ме­лащен­ко Дмит­ро, Київсь­кий національ­ний універ­си­тет будівницт­ва і архітек­ту­ри;
ІІІ – За­яць На­зарій, Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка».

65 кг
І – Щер­ба­чен­ко Вла­дис­лав, Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІ – Ма­медлі Аділ, Київсь­кий міжна­род­ний універ­си­тет;
ІІІ – Кур­доглов Олег, Міжна­род­ний гу­манітар­ний універ­си­тет, м. Оде­са;
ІІІ – Ма­кусій Ана­толій, Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка».

70 кг
І – Риль­ник Станіслав, Київсь­кий національ­ний універ­си­тет будівницт­ва і архітек­ту­ри;
ІІ – Геліх Іван, Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІІ – Ро­манен­ко Ан­тон, Київсь­кий національ­ний універ­си­тет будівницт­ва і архітек­ту­ри;
ІІІ – Бар’янов Да­вид, Вінниць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. Ми­хай­ла Ко­цюбинсь­ко­го.

75 кг
І – Кіслєв Ми­хай­ло, Національ­ний універ­си­тет «Одесь­ка юри­дич­на ака­демія»;
ІІ – Ша­бетя Мак­сим, Київсь­кий національ­ний універ­си­тет будівницт­ва і архітек­ту­ри;
ІІІ – Фу­калов Вла­дис­лав, Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІІ – Ста­ростін Кос­тянтин, Національ­ний універ­си­тет ко­раб­ле­буду­ван­ня ім. адміра­ла Ма­каро­ва, м. Ми­колаїв.

80 кг
І – Гра­матик Дмит­ро, Одесь­кий дер­жавний універ­си­тет внутрішніх справ;
ІІ – Ко­жуш­ко Андрій, Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»;
ІІІ – Сліпуш­ко Олек­сандр, Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІІ – Гра­бовсь­кий Ва­силь, Вінниць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. Ми­хай­ла Ко­цюбинсь­ко­го.

85 кг
І – Ге­раси­мов Вла­дис­лав, Київсь­кий національ­ний універ­си­тет будівницт­ва і архітек­ту­ри;
ІІ –Бор­шош Ми­хай­ло, Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»;
ІІІ – Круп­ко Ми­кита Національ­ний універ­си­тет біоре­сурсів і при­родо­корис­ту­ван­ня Ук­раїни, м. Київ.

90+
І – Ду­боно­сов Андрій, Хер­сонсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІ – Чер­то­ринсь­кий Вла­дис­лав, Вінниць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. Ми­хай­ла Ко­цюбинсь­ко­го;
ІІІ – Ма­сюк Андрій, Київсь­кий національ­ний універ­си­тет будівницт­ва і архітек­ту­ри;
ІІІ – Там­ра­зов Марк, Хер­сонсь­кий національ­ний технічний універ­си­тет.

Жінки:
55 кг

І – Мо­туз­на Ан­на, Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет;
ІІ – Єро­шина Ка­рина, Національ­ний універ­си­тет ко­раб­ле­буду­ван­ня ім. адміра­ла Ма­каро­ва, м. Ми­колаїв;
ІІІ – Аро­вич На­талія, Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка».

65 кг
І – Ми­хале­вич Ан­на, Вінниць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. Ми­хай­ла Ко­цюбинсь­ко­го;
ІІ – Приш­ляк Анас­тасія, Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»;
ІІІ – Вол­ко­ва Юлія, Міжна­род­ний гу­манітар­ний універ­си­тет, м. Оде­са.

Хер­сонсь­ке об­ласне відділен­ня (філія)
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни