phoca thumb l ss2021 06 39У Києві за­вер­ши­лися зма­ган­ня в рам­ках пер­ших в історії «Co­ol Ra­ce». Ор­ганіза­тора­ми вис­ту­пили Комітет з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни і Спор­тивна сту­дентсь­ка спілка Ук­раїни. Спор­тивно-оз­до­ров­чий захід для сту­дентсь­кої мо­лоді пе­ред­ба­чає по­долан­ня учас­ни­ками чо­тирьох дис­танцій із пе­реш­ко­дами різної склад­ності. Вар­то заз­на­чити, що сму­ги пе­реш­код роз­роблені та­ким чи­ном, що їх мо­жуть по­дола­ти учас­ни­ки з будь-яким рівнем фізич­ної підго­тов­ки, що доз­во­ляє за­лучи­ти ши­роке ко­ло учас­ників. То­му у зма­ган­нях бра­ли участь сту­ден­ти і сту­дент­ки не ли­ше профіль­них спор­тивних вишів, а й кла­сичні та, навіть, вій­ськові.

У фінал зма­гань пот­рапля­ли чо­тири сту­ден­ти та чо­тири сту­дент­ки, які розігра­ли між со­бою на­горо­ди. За­галом участь в «Co­ol Ra­ce» взя­ли 39 сту­дентів та 39 сту­ден­ток із 36 зак­ладів ви­щої освіти, які предс­тав­ля­ли 20 регіонів Ук­раїни.

На офіцій­не відкрит­тя зма­гань завіта­ли по­важні гості, щоб на­дих­ну­ти учас­ників пе­ред стар­та­ми. Зок­ре­ма, зас­тупник міністра освіти і на­уки Ар­тур Се­лець­кий по­бажав спорт­сме­нам пе­ремог і гар­но­го наст­рою.

ss2021 06 01 Артур Селецький

Сьогодні прос­то іде­аль­ний день для за­почат­ку­ван­ня та­кого клас­но­го за­ходу, як «Co­ol Ra­ce». Чу­дова по­года, чу­дове місце для про­веден­ня та чу­дові учас­ни­ки. Ба­жаю от­ри­мати гарні емоції від зма­гань і не­хай пе­ремо­же най­спритніший, – ска­зав пан Се­лець­кий.

Своєю чер­гою, пре­зидент ВГО «Спор­тивна сту­дентсь­ка спілка Ук­раїни», рек­тор НУФВ­СУ Євгеній Імас заз­на­чив, що цей захід не­одмінно по­винен бу­ти ціка­вим.

ss2021 06 02 Євгеній Імас

До­рогі сту­ден­ти та сту­дент­ки, я ра­дий ба­чити вас сьогодні на цих чу­дових пе­рего­нах. Ми впер­ше про­води­мо «Co­ol Ra­ce», то­му він бу­де ціка­вим для вас, як для учас­ників, і для нас, як для гля­дачів. Удачі і драй­ву, – до­дав Євгеній Імас.

Пре­зидент Спор­тивно­го коміте­ту Ук­раїни Ілля Шев­ляк по­бажав учас­ни­кам яко­мога мен­ше сти­кати­ся з пе­репо­нами у житті.

ss2021 06 03 Ілля Шевляк

«Co­ol Ra­ce» – це зма­ган­ня з по­долан­ня сму­ги пе­реш­код. Ба­жаю вам, щоб у ва­шому житті бу­ло яко­мога мен­ше пе­реш­код і во­ни бу­ли ли­ше на ось та­ких чу­дових спор­тивно-оз­до­ров­чих за­ходах. Ви не­одмінно все по­долаєте, – ска­зав пан Шев­ляк.

Пре­зидент Ук­раїнсь­кої фе­дерації учнівсь­ко­го спор­ту Ро­ман Гре­ба вис­ло­вив радість від пе­ребу­ван­ня на цьому істо­рич­но­му івенті.

ss2021 06 04 Роман Греба

Я ду­же ра­дий від то­го, що сьогодні ста­ну, як за­род­жуєть­ся історія «Co­ol Ra­ce». Впев­не­ний, ці зма­ган­ня пе­ревер­нуть усі уяв­лення від то­го, яким має бу­ти сту­дентсь­ка та учнівсь­ка ру­хова ак­тивність. Вам ви­пала честь ста­ти пер­ши­ми пе­ремож­ця­ми пер­ших «Co­ol Ra­ce». Ви наші ге­рої та творці історії, – заз­на­чив Ро­ман Гре­ба.

На за­вер­шення, го­лова Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни Ва­дим Сте­цен­ко привітав учас­ників з драй­во­вим стар­том зма­гань і заз­на­чив, що у цього про­ек­ту є не­абиякі перс­пек­ти­ви у май­бутньому.

ss2021 06 05 Вадим Стеценко

Сьогодні ці зма­ган­ня зібра­ли 39 сту­дентів та 39 сту­ден­ток з 36 вишів Ук­раїни. На зма­ган­нях предс­тав­лені 20 регіонів, а це оз­на­чає, що предс­тав­ле­на май­же уся країна. Ми пок­ла­даємо на «Co­ol Ra­ce» ве­ликі надії, ад­же він спокій­но мо­же вий­ти на міжна­род­ну аре­ну, де ви змо­жете за­хища­ти не ли­ше честь сво­го нав­чаль­но­го зак­ла­ду, а й всієї країни. Ба­жаю вам от­ри­мати круті емоції від сьогоднішніх стартів, – привітав сту­дентів та сту­ден­ток пан Сте­цен­ко.

Після офіцій­ної час­ти­ни спорт­сме­ни по­чали ак­тивно го­тува­тися без­по­середньо до пе­регонів, а що най­кра­ще мо­же за­ряди­ти ат­летів пе­ред найвідповідальніши­ми стар­та­ми? – Пра­виль­но, драй­во­ва ру­хан­ка! До якої до­лучи­лися усі: і по­важні гості, і спорт­сме­ни, і гля­дачі, яких бу­ло чи­мало.

Фор­мат зма­гань пе­ред­ба­чав два ета­пи – відбіркові зма­ган­ня та фінал, до яко­го пот­ра­пили по 4 учас­ників та учас­ниць з най­кра­щим ча­сом.

ss2021 06 06 Вадим Стеценко

На цих зма­ган­нях ми ви­корис­то­вуємо елект­рон­ну сис­те­му фіксації ча­су. Це ду­же зруч­но, як для нас – ор­ганіза­торів, так і для спорт­сменів, ад­же во­ни мо­жуть ба­чити на таб­ло свої ре­зуль­та­ти та ре­зуль­та­ти су­пер­ників і вже пла­нува­ти май­бутні забіги. Мож­ли­во ко­мусь потрібно бу­де доб­ре поп­ра­цюва­ти, бо його по­передній ре­зуль­тат був не­дос­татньо вда­лий, – по­яс­нює го­лова Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Ва­дим Сте­цен­ко.

Пер­ши­ми, хто виз­на­чав пе­ремож­ця но­вень­ких «Co­ol ra­ce» ста­ли дівча­та. На старт вий­шли: Ка­рина Вовк (Тер­нопіль­ський національ­ний пе­дагогічний універ­си­тет), Ан­на Яре­мен­ко (Київсь­кий національ­ний універ­си­тет біоре­сурсів і при­родо­корис­ту­ван­ня Ук­раїни), Дар’я За­руд­ня (Цент­раль­но­ук­раїнсь­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет імені В. Вин­ни­чен­ка), Ан­на Ци­буль­ник (Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет). Заз­на­чимо, що сму­ги пе­реш­код бу­ли настіль­ки різно­манітни­ми, що пе­реможці виз­на­чали­ся ли­ше за кіль­ка метрів до фініш. Спорт­сме­ни мог­ли з легкістю по­дола­ти один рубіж, а вже на нас­тупно­му вит­ра­тити тро­хи біль­ше ча­су, аніж пла­нува­лося. То­му і відста­ван­ня між при­зера­ми вимірю­вало­ся се­кун­да­ми. От­же, пер­шою в історії «Co­ol Ra­ce» во­лодар­кою куб­ку і ме­далі ста­ла предс­тав­ни­ця Сум­щи­ни Ан­на Ци­буль­ник. Її час ста­новив 19.21 сек. Дру­гою фінішу­вала Дар’я За­руд­ня з Кіро­вог­радщи­ни – 20.44 сек. Третє місце розділи­ли Ан­на Яре­мен­ко21.42 сек та Ка­рина Вовк21.93 сек.

Після фіналь­но­го забігу дівчат, без зай­вих па­уз на старт вий­шли хлопці. Гля­дачі навіть не встиг­ли огов­та­тися від по­передніх пе­регонів, як на фініші пе­ремож­ця се­ред сту­дентів по­чали віта­ти тре­нери та ко­лишні су­пер­ни­ки. Та­кої блис­ка­вич­ної швид­кості, ма­буть, ніхто і не очіку­вав. Ли­ше 13.81 сек зна­доби­лося Дмит­ру Бон­да­рен­ку з Львівсь­кої національ­ної ака­демії су­хопутніх вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го аби на­завж­ди впи­сати своє прізви­ще в історію «Co­ol Ra­ce». Після забігу хло­пець зізнав­ся, що сму­ги пе­реш­код – це його хобі, ад­же у своєму виші він час­то бе­ре участь у подібних зма­ган­нях.

Я зай­ма­юся вій­сько­вим п’яти­борс­твом, то­му подібні зма­ган­ня для ме­не є звич­ни­ми. Тим не менш, сму­ги пе­реш­код на цьому за­ході да­леко не тривіальні, як мо­же зда­тися з бо­ку. Ду­же по­раду­вала кон­ку­ренція, хлопці, з яки­ми я тут зма­гав­ся дій­сно сильні, а як­що бра­ти до ува­ги, що більшість з них ніко­ли не сти­кали­ся з подібни­ми забіга­ми, їх вис­ту­пи вик­ли­ка­ють ли­ше ве­личез­ну по­вагу. Хотів би по­дяку­вати їм за чу­дові пе­рего­ни, ор­ганіза­торам за клас­но про­веде­ний івент, а та­кож тре­неру за те, що підго­тував ме­не, – роз­повів Дмит­ро Бон­да­рен­ко.

Реш­та місць роз­поділи­лася нас­тупним чи­ном: сріблоСте­пан Куп­цов (Національ­ний Універ­си­тет Одесь­ка Юри­дич­на ака­демія)16.78, брон­зові на­горо­ди – Де­нис Хар­лан (Київсь­кий універ­си­тет імені Бо­риса Грінчен­ка)17.26 та Зо­сим Джи­галов (Харківсь­кий національ­ний пе­дагогічний універ­си­тет ім. Г. С. Ско­воро­ди).

Ось та­кими ви­дали­ся ці кру­тяць­ку пе­рего­ни. Маємо надію, що вже нас­тупні «Co­ol Ra­ce» збе­руть ще біль­ше спорт­сменів, а це оз­на­чає, що на нас че­кає ще біль­ше драй­ву та ней­мовірних емоцій. До зустрічі на на­ших івен­тах!

Прес-служ­ба КФВС МОН