ss 33 Diduch ukraine Lviv a4 жовт­ня 2017 ро­ку у м. Лаш­ко (Сло­венія) за­вер­шився чемпіонат Євро­пи з настіль­но­го тенісу се­ред па­ралімпій­ських ко­манд. У зма­ган­нях взя­ли участь спорт­сме­ни з інвалідністю з по­над 30 євро­пей­ських країн.

До збірної ко­ман­ди Ук­раїни увій­шло 16 спорт­сменів, в то­му числі й предс­тав­ник Львівщи­ни – ба­гато­разо­вий при­зер Універсіади Львівщи­ни, при­зер Всевсвітньої універсіади Віктор Дідух. У за­галь­но­команд­но­му заліку збірна ко­ман­да Ук­раїни посіла 1 місце, здо­був­ши 10 на­город.

Чемпіон Па­ралімпій­ських ігор в ко­манд­них зма­ган­нях предс­тав­ник Львівщи­ни Віктор Дідух здо­був дві «зо­лоті» ме­далі чемпіона­ту Євро­пи 2017 – в осо­бис­то­му та ко­манд­но­му заліках.

 На­гадаємо, що Віктор Дідух – май­стер спор­ту Ук­раїни міжна­род­но­го кла­су, член національ­ної збірної ко­ман­ди Ук­раїни з настіль­но­го тенісу, ви­пуск­ник Інсти­туту еко­номіки і ме­недж­мен­ту Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка». На Па­ралімпій­ських іграх у Ріо він став чемпіоном, здо­був­ши зо­лото в індивіду­аль­но­му та пар­них зма­ган­нях із настіль­но­го тенісу. У 2012 році пе­реніс склад­ну опе­рацію – ам­пу­тацію лівої но­ги. Чемпіон Євро­пи 2013 ро­ку се­ред спорт­сменів з ура­жен­ня­ми опор­но-ру­хово­го апа­рату. Є од­ним із зас­новників Бла­годій­но­го фон­ду «Сер­це Ле­ва».

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни