ss 35 Dukach Anton 01 aДня­ми Національ­на збірна ко­ман­да Ук­раїни ви­рушить на XXІІI зи­мові Олімпій­ські Ігри-2018. Приємно відзна­чити, що се­ред учас­ників збірної, які предс­тав­ля­ють Львівщи­ну і бо­роти­муть­ся за ме­далі, є сту­дент од­но­го із провідних вишів Ук­раїни, – Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» – Ан­тон Ду­кач.

ss 35 Dukach Anton aВ Південній Ко­реї А. Ду­кач бра­тиме участь у зма­ган­нях з сан­но­го спор­ту. Ан­тон Ду­кач, який нав­чаєть­ся у Львівській політехніці, є май­стром спор­ту Ук­раїни з сан­но­го спор­ту, 1995р.н., брав участь у І зи­мових юнаць­ких Олімпій­ських ігор 2012 ро­ку в Інсбру­ку. До ос­новних спор­тивних до­сяг­нень Ан­то­на слід віднес­ти 4 місце  юнаць­ких олімпій­ських ігор (м. Інсбрук, Австрія, 2012 рік), 4 місце у ко­мандній ес­та­феті чемпіона­ту Євро­пи (м. Вінтен­берг, Німеч­чи­на, 2015 рік), 2 місце Куб­ку світу се­ред юніорів (м. Вінтен­берг, Німеч­чи­на, 2015 рік), 7 місце ко­манд­ної ес­та­фети на Куб­ку світу (м. Сочі, Росія, 2016 рік).

 

Окрім Ан­то­на, у цьому виді спор­ту бу­дуть предс­тав­лені ко­лишні ви­пуск­ни­ки Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри Оле­на Стецьків, Оле­на Шху­мова та Ро­ман За­харків. Ще од­на екс-сту­дент­ка ЛДУФК Оль­га Книш зма­гати­меть­ся у гірсь­ко­лиж­но­му спорті.

За­лишаєть­ся по­бажа­ти Ан­то­нові та його со­рат­ни­кам успішно­го вис­ту­пу у півден­но­корей­сько­му Пхьонч­хані на XXІІI зи­мових Олімпій­ських Іграх-2018.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни