Нав­чальні зак­ла­ди зап­ро­шу­ють ба­жа­ючих у спор­тивні секції


 Ад­ре­са ВНЗ, те­лефо­ни завіду­вачів ка­фед­ра­ми та голів спорт­клубів в розділі «Но­вини» на сторінці «ВНЗ Львівщи­ни»


1. Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка Політехніка»:  важ­ка ат­ле­тика, па­урліфтінг, гирьовий спорт, лег­ка ат­ле­тика, бокс, стріль­ба з лу­ку, спор­тивний ту­ризм, арм­рестлінг, пла­ван­ня, вод­не по­ло, дзю­до, сам­бо, віль­на бо­роть­ба, гре­ко-римсь­ка, бо­роть­ба, ка­рате-до, спор­тивне орієнту­ван­ня, фанк-аеробіка, ша­хи, фут­бол, фут­зал, во­лей­бол, ганд­бол, бас­кетбол, настіль­ний теніс, регбі, фех­ту­ван­ня

2. Львівсь­кий національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни:  важ­ка ат­ле­тика, па­урліфтінг, гирьовий спорт, лег­ка ат­ле­тика, бокс, арм­рестлінг, пла­ван­ня, віль­на бо­роть­ба, гре­ко-римсь­ка, ка­рате-до, фут­бол, фут­зал, бас­кетбол, во­лей­бол, настіль­ний теніс

3. Ук­раїнсь­ка Ака­демія дру­карс­тва: лег­ка ат­ле­тика, лижні пе­рего­ни, аеробіка, арм­рестлінг, па­уерліфтінг, пла­ван­ня, бокс, бо­роть­ба віль­на, дзю­до, ша­хи, фут­бол, бас­кетбол, во­лей­бол, настіль­ний теніс, бадмінтон

4. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка: пла­ван­ня, фут­бол, во­лей­бол, бас­кетбол, фут­зал, ганд­бол, дзю­до, віль­на бо­роть­ба, лег­ка ат­ле­тика, ка­рате-до, ша­хи, аеробіка, настіль­ний теніс, арм­рестлінг, сам­бо, бадмінтон, ту­ризм, гирьовий спорт, ту­ризм

5. Дро­гобиць­кий дер­жа­ний пе­дагогічний універ­си­тет: фут­бол, фут­зал, бас­кетбол, во­лей­бол, настіль­ний теніс, бадмінтон, гирьовий спорт, ту­ризм, ша­хи, дзю­до,  віль­на бо­роть­ба, аеробіка, лег­ка ат­ле­тика, бокс, арм­рестлінг, бодібілдінг

6. Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви універ­си­тету НБУ: бадмінтон, пла­ван­ня, лег­ка ат­ле­тика, теніс, настіль­ний теніс, арм­рестлінг, ша­хи, па­уерліфтінг, спор­тивна аеробіка

7. Львівсь­ка національ­на Ака­демія мис­тецтв: настіль­ний теніс, фех­ту­ван­ня, лег­ка ат­ле­тика, фут­бол, стріль­ба з лу­ку,  арм­рестлінг

8. Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет: стріль­ба з лу­ку, бадмінтон, теніс, бас­кетбол, во­лей­бол, бокс, настіль­ний теніс, віль­на бо­роть­ба, гре­ко-римсь­ка бо­роть­ба, ша­хи, сам­бо, дзю­до, аеробіка спор­тивна, фут­бол, фут­зал, лег­ка ат­ле­тика, арм­рестлінг, важ­ка ат­ле­тика, па­уерліфтінг, гирьовий спорт, пла­ван­ня, ритмічна гімнас­ти­ка, спор­тивне орієнту­ван­ня

9. Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет: гирьовий спорт, настіль­ний теніс, важ­ка ат­ле­тика, лег­ка ат­ле­тика, во­лей­бол, регбі, па­уерліфтінг, арм­рестлінг, ганд­бол, бас­кетбол, фут­зал, сам­бо, дзю­до, віль­на бо­роть­ба, бадмінтон, вес­лу­ван­ня, стріль­ба з лу­ку, фут­бол, спор­тивний ту­ризм, спор­тивне орієнту­ван­ня

10. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет біотех­но­логій та ве­тери­нар­ної ме­дици­ни: віль­на бо­роть­ба, гре­ко-римсь­ка бо­роть­ба, дзю­до, фут­бол, фут­зал, бокс, гирьовий спорт, лег­ка ат­ле­тика, ганд­бол, во­лей­бол, настіль­ний теніс, спор­тивна аеробіка, важ­ка ат­ле­тика, па­керліфтінг, арм­рестлінг, пла­ван­ня, теніс

11. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри: фут­бол, ру­копаш − го­пак, фех­ту­ван­ня, спор­тивна аеробіка, тан­цю­валь­на аеробіка, спор­тивна ак­ро­бати­ка, бокс, важ­ка ат­ле­тика

12. Львівсь­ка ко­мерцій­на Ака­демія: фут­зал,  віль­на бо­роть­ба, во­лей­бол, бас­кетбол, дзю­до, важ­ка ат­ле­тика, лег­ка ат­ле­тика, ганд­бол, настіль­ний теніс, теніс, фут­бол, спор­тивна аеробіка, ша­хи

13. Львівсь­ка дер­жавна фінан­со­ва Ака­демія: спор­тивний ту­ризм, бас­кетбол, фут­зал, во­лей­бол, спор­тивне орієнту­ван­ня, лег­ка ат­ле­тика, ганд­бол, фут­бол, теніс, настіль­ний теніс, ша­хи, арм­рестлінг

14. Львівсь­кий дер­жавний інсти­тут еко­номіки і ту­риз­му: спор­тивний ту­ризм, бадмінтон, настіль­ний теніс, ша­хи, арм­рестлінг

15. Ака­демія су­хопут­них вій­ськ Ук­раїни  імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го: фут­бол, міні-фут­бол, настіль­ний теніс, ша­хи, арм­рестлінг, гирьовий спорт, сам­бо, во­лей­бол, бас­кетбол, ба­гато­борс­тво ВСК, офіцерсь­ке три­борс­тво, вій­сько­во-прик­ладне пла­ван­ня, ру­копаш­ний бій, стріль­ба

16. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності: во­лей­бол, гирьовий спорт, арм­рестлінг, бас­кетбол, бокс, лег­ка ат­ле­тика, настіль­ний теніс, фут­зал, дзю­до, па­уерліфтінг, гре­ко-римсь­ка бо­роть­ба

17. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет внутрішніх справ: гирьовий спорт, сам­бо, дзю­до, ру­копаш­ний бій, лег­ко­ат­ле­тич­ний крас, міні-фут­бол, во­лей­бол, східних єди­ноборств, бодібілдінг, оз­до­ров­ча гімнас­ти­ка

18. Ук­раїнсь­кий ка­толиць­кий універ­си­тет: настіль­ний теніс, фут­бол, спор­тивний ту­ризм, ша­хи

19. Львівсь­ка ду­хов­на семінарія: фут­бол,  настіль­ний теніс,  важ­ка ат­ле­тика, ша­хи