Да­та про­веден­ня:                                                        22 та 23 бе­рез­ня 2012 ро­ку

Уро­чис­те відкрит­тя зма­гань:                                    16:00

По­чаток зма­гань:                                                         16:20

Місце про­веден­ня:                                                      м. Львів, вул. У. Сам­чу­ка, 14. Спор­тивний комп­лекс НУ «Львівсь­ка
                                                                                           політехніка», Корп. № 21. Зал № 8 (зал для зма­гань), зал № 9 (зал для роз­минки)

Розк­лад зма­гань
22.03.12 23.03.12
Індивіду­альні (чол.) Гру­пи
Степ Змішані па­ри
Індивіду­альні (Жін.) Денс
Фанк
Трій­ки

СУДДІВСЬ­КА БРИ­ГАДА:

22 бе­рез­ня 2012 р. 23 бе­рез­ня 2012 р.
Складність
1. Лап­ши­на Г.Г. – мс, канд. пед. на­ук, до­цент, зав. ка­фед­ри ФВ УАД 3. Лап­ши­на Г.Г. – мс, канд. пед. на­ук, до­цент, зав. ка­фед­ри ФВ УАД
2. Мель­ни­чук М.П. – мс, ст. викл. ка­фед­ри ФВ НУ «Львівсь­ка політехніка» 4. Мель­ни­чук М.П. – мс, ст. викл. ка­фед­ри ФВ НУ «Львівсь­ка політехніка»
Ар­тистичність
1. Че­реповсь­ка О.А. – ст. викл. ка­фед­ри ФВ НУ «Львівсь­ка політехніка» 5. Че­реповсь­ка О.А. – ст. викл. ка­фед­ри ФВ НУ «Львівсь­ка політехніка»
2. Ханікянц О.В. – канд. на­ук з ФВ та спор­ту, до­цент ка­фед­ри ФВ ЛІБС УБС НБУ 6. Ханікянц О.В. – канд. на­ук з ФВ та спор­ту, до­цент ка­фед­ри ФВ ЛІБС УБС НБУ
3. Іва­ноч­ко В.В. – ст. викл. ка­фед­ри ФВ ЛКА 7. Мас­леніко­ва А.В.. – мс, ме­тодист цик­ло­вої комісії ФВ Технічно­го ко­лед­жу НУ «ЛП»
4. Акімо­ва С. В. – викл. ка­фед­ри хо­ре­ог­рафії  ЛДУФК 8. Акімо­ва С. В. – викл. ка­фед­ри хо­ре­ог­рафії  ЛДУФК
Ви­конан­ня
1. Ро­ман­чук О.В. – мс, викл. ка­фед­ри ФВ УАД 5. Ро­ман­чук О.В. – мс, викл. ка­фед­ри ФВ УАД
2. Ро­кета І.Б. – мс, вик­ла­дач ка­фед­ри гімнас­ти­ки ЛДУФК 6. Ро­кета І.Б. – мс, вик­ла­дач ка­фед­ри гімнас­ти­ки ЛДУФК
3. Ку­реч­ко Г. П. – вик­ла­дач ка­фед­ри ФВ ЛНУ ім. І. Фран­ка 7. Ку­реч­ко Г. П. – вик­ла­дач ка­фед­ри ФВ ЛНУ ім. І. Фран­ка
4. Сопіла Ю.М. – викл. ЛНУВМ ім. Гжиць­ко­го 8. Сопіла Ю.М. – викл. ЛНУВМ ім. Гжиць­ко­го
Го­лов­ний суд­дя:  Че­реповсь­ка О.А., ст. викл. ка­фед­ри ФВ НУ «Львівсь­ка політехніка»
Го­лов­ний сек­ре­тар:  Свачій О.С., вик­ла­дач ка­фед­ри ФВ УАД

Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2012» зі спор­тивної та фітнес аеробіки
1. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
2. Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
3. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка
4. Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­демія
5. Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка
6. Львівсь­ка національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го
7. Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва
8. Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви Національ­но­го універ­си­тету банківсь­кої спра­ви