Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2012» з фут­за­лу
1. Львівсь­ки Національ­ний лісо­технічний Універ­си­тет (ЛНЛУ)
2. Львівсь­кий Дер­жавний Банківсь­кий Інсти­тут (ЛДБІ)
3. Львівсь­кий Національ­ний ме­дич­ний Універ­си­тет  ім. Да­нила Га­лиць­ко­го (ЛНМУ)
4. Ук­раїнсь­ка Ака­демія Дру­карс­тва (УАД)
5. Львівсь­ка національ­на ака­демія мис­тецтв (ЛНАМ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
І тур

ЛНЛУ – вихідна

1. УАД – ЛНМУ

2. ЛНАМ – ЛДБІ 20 бе­рез­ня, 17:00 Спорт­зал ЛБІ
ІІ тур

УАД – вихідна

3. ЛНМУ – ЛНАМ 19 бе­рез­ня, 21:30 Спорт­зал «Будівель­ник»
4. ЛДБІ – ЛНЛУ 27 бе­рез­ня, 17:00 Спорт­зал ЛБІ
ІІІ тур

ЛДБІ – вихідна

5. ЛНАМ – УАД 26 бе­рез­ня, 21:30 Спорт­зал «Будівель­ник»
6. ЛНЛУ – ЛНМУ 29 бе­рез­ня, 17:00 Спорт­зал ЛБІ
IV тур

ЛНМУ – вихідна

7. ЛНЛУ – ЛНАМ 5 квітня, 17:00 Спорт­зал ЛБІ

Го­лов­ний суд­дя: Ба­бич С.П.
Го­лов­ний сек­ре­тар: Ще­пансь­кий Ю.Я.