Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни – 2012» з ганд­бо­лу
1. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни (ЛНУВМ)
2. Львівсь­кий дер­жавний інсти­тут банківсь­кої спра­ви (ЛДІБС)
3. Львівсь­кий дер­жав­на фінан­со­ва ака­демія (ЛДФА)
4. Львівсь­кий Національ­ний Аг­рарний Універ­си­тет (ЛНАУ)
5. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки та життєдіяль­ності (ЛДУБЖ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
ІІ гру­па (жінки)
1. ЛНУВМ – ЛДІБС 3 квітня, 17:30 Спор­тивний зал ЛНУВМ
2. ЛНУВМ − ЛДФА 5 квітня, 18:30
3. ЛДІБС − ЛДФА 10 квітня, 18:00 Спор­тивний зал ЛДІБС
ІІ гру­па (чо­ловіки)
1.
ЛА­НУ – ЛДІБС 10 квітня, 15:30 Спор­тивний зал ЛДІБС
2. ЛНУВМ – ЛДУБЖ 10 квітня, 16:45
3. ЛА­НУ – ЛДУБЖ 11 квітня, 15:00 Спор­тивний зал ЛДУФК
4. ЛНУВМ − ЛІБС 11 квітня, 16:15
5. ЛА­НУ – ЛНУВМ 12 квітня, 15:30 Спор­тивний зал ЛДІБС
6. ЛДІБС – ЛДУБЖ 12 квітня, 16:45
Го­лов­ний суд­дя за­гань:              В. Л. Зго­ба В.Л. (судья м.к.)