ТАБ­ЛИ­ЦЯ

ре­зуль­татів зма­гань «Універсіада Львівщи­ни – 2012» з во­лей­бо­лу се­ред ВЗО III–IV р. а.

Чо­ловіки  —  1 гру­па


з/п
Ко­ман­да 1
2
3
4
5
6
Оч­ки Співвідн.
партій
Місце
1.
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри voleybol
2.
Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
voleybol3.
Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет

voleybol


4.
Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І.Фран­ка


voleybol

5.
Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­гоvoleybol
6.
Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни
voleybolЧоловіки  —  2 гру­па


з/п
Ко­ман­да 1
2
3
4
5
6
Оч­ки Співвідн.
партій
Місце
1.
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності МНС Ук­раїни voleybol
3:0
3
3:0
3
3:0
3

2.
Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної  ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го 0:3
0
voleybol

3:2
3
3:0
3
0:3
03.
Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­демія 0:3
0

voleybol
0:3
0

0:3
04.
Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви УБС НБУ 0:3
0
2:3
1
3:0
3
voleybol
3:0
3
0:3
0
7
8:9

5.
Львівсь­ка дер­жавна фінан­со­ва ака­демія 0:3
0
0:3
0

0:3
0
voleybol
0:3
06.
Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. І.Фран­ка
3:0
3
3:0
3
3:0
3
3:0
3
voleybolЖінки  —  1 гру­па


з/п
Ко­ман­да 1
2
3
4
5
6
Оч­ки Співвідн.
партій
Місце
1.
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри voleybol
2.
Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
voleybol3.
Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. І.Фран­ка

voleybol


4.
Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І.Фран­ка


voleybol

5.
Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­деміяvoleybol
6.
Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го
voleybolЖінки  —  2 гру­па


з/п
Ко­ман­да 1
2
3
Оч­ки Співвідн.
партій
Місце
1.
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності МНС Ук­раїни voleybol

2.
Львівсь­ка дер­жавна фінан­со­ва ака­демія
voleybol
3.
Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви УБС НБУ

voleybolГо­лов­ний суд­дя Левків В.І.