Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни – 2013» з бас­кетбо­лу
1. Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка Політехніка» (НУ «ЛП»)
2. Львівсь­кий національ­ний лісо­технічний універ­си­тет (ЛНЛТУ)
3. Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (УАД)
4. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (ЛДУФК)
5. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)
6. Дро­гобиць­кий Дер­жавний пе­дагогічний Універ­си­тет (ДДПУ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Спор­тивний зал
Пер­ша гру­па, 18 бе­рез­ня
1. ЛДУФК − ДДПУ 16:00 НУ «ЛП»
2. ЛНУ − УАД 17:00
3. НУ «ЛП» − ЛНЛТУ 18:00
Дру­га гру­па, 19 бе­рез­ня
5.
УАД − ДДПУ 14:00 Па­лац «Га­личи­на»
6. НУ «ЛП» − ЛНУВМ 15:00
7. ДДПУ − ЛНУ 16:00