logo_1phoca_thumb_l_news-69-p2281737a26–28 лю­того 2013р. в спор­тивно­му  комп­лексі Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го відбу­лися об­ласні зма­ган­ня з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентів ВНЗ ІІІ-ІУр.а. за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2013».

В зма­ган­нях взя­ли участь ко­ман­ди Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету, Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го

phoca_thumb_l_news-69-p2281762a

універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка та в осо­бистій пер­шості взя­ли участь сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету внутрішніх справ та Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни.

Се­ред учас­ників уро­чис­то­го па­раду відкрит­тя пе­реможці та при­зери Чемпіонатів Світу та Євро­пи, Чемпіони Ук­раїни.

В зма­ган­нях се­ред жінок взя­ло участь 5 ко­манд (65 спорс­тме­нок) та у зма­ган­нях се­ред чо­ловіків взя­ло участь 7 ко­манд (110 учас­ників), в яких пе­ремож­ця­ми та при­зера­ми ста­ли ко­ман­ди:

Місце Жінки Чо­ловіки
I
ЛДУФК ЛНУВМ та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го
II ЛНУВМ та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го ЛДУФК
II
ЛНМУ НУ «ЛП»

В осо­бис­то­му заліку пе­ремож­ця­ми та при­зера­ми ста­ли:

Місце
Жінки Місце
Чо­ловіки
48кг. 55кг.
І Лівач Марія ЛДУФК І Лев­чук Віталій ЛДУФК
ІІ Са­хелашвілі Оль­га ЛНМУ ІІ Ту­зяк Ро­ман НУ «ЛП»
ІІІ Хо­ма Іло­на ЛНУВМ ІІІ Бе­реза Іван ЛНУВМ
Ри­бак Іри­на ЛДУФК Шкляєв Ге­оргій НУ «ЛП»
51кг. 60кг.
І Шнай­дер Оль­га ЛДУФК І Пер­ва­чук Олег ЛДУВС
ІІ Ма­лик Ве­роніка ЛНУВМ ІІ Ме­летій Ос­тап ЛДУФК
ІІІ Ко­пина Юс­ти­на ЛНУВМ ІІІ Ру­ден­ко Ро­ман ЛНУВМ
Федьків Андрій ЛНУВМ
55кг. 66кг.
І Скоб­люк Ла­риса ЛДУФК І Гурсь­кий Віталій ЛДУФК
ІІ Тка­чен­ко Ган­на ЛНМУ ІІ Сліса­рен­ко Сергій ЛНУВМ
ІІІ Ве­роняк Вікторія ЛНУВМ ІІІ Кос­тюк Бог­дан НУ «ЛП»
Джерш Те­тяна ЛДУФК При­било Ва­силь НУ «ЛП»
59кг. 74кг.
І Гу­сяк Іри­на ЛДУФК І Сви­рид Ми­хай­ло ЛНАУ
ІІ Жи­дачевсь­ка Ка­тери­на ЛДУФК ІІ До­маниць­кий Олексій ЛНУВМ
ІІІ Гой Оль­га ЛНУВМ ІІІ Політи­ло На­зар ЛНМУ
Лукінсь­ка Вікторія ЛДУФК Ку­сяк Іван ЛДУФК
63кг. 84кг.
І Гер­гель Оль­га ЛДУФК І Оди­нак Сергій ЛДУФК
ІІ Ма­зур На­таля ЛНУВМ ІІ Юрас Йосип НУ «ЛП»
ІІІ Пи­липяк Ніна ЛНАУ ІІІ
Кри­ниць­кий На­зар ЛНУВМ
Домб­ровсь­ка Ка­тери­на ЛДУФК Су­шинсь­кий Бог­дан УАД
67кг. 96кг.
І Ри­жико­ва Світла­на ЛДУФК І Га­луш­ка Андрій ЛДУФК
ІІ Пу­ней­ко Ма­ряна ЛНУВМ ІІ Панфьоров Ми­кола ЛНУВМ
ІІІ Сте­панюк Ка­тери­на ЛНМУ ІІІ Шпень Андрій ЛДУФК
Мель­ник Те­тяна ЛНУВМ Мель­ник Олег ЛНАУ
72кг. 120кг.
І Ти­чина Люд­ми­ла ЛДУФК І Си­дорен­ко Пав­ло ЛНМУ
ІІ Ко­зяр Нас­тя ЛДУВМ ІІ Сос­новсь­кий Ва­силь ЛНУВМ
ІІІ Ша­веріна Мар’яна ЛНУВМ ІІІ Па­насик Андрій ЛНАУ
Шар­ко На­таля ЛНУВМ Гон­чар Юрій УАД

Та­ким чи­ном у за­галь­но­команд­но­му заліку місця роз­поділи­лись нас­тупним чи­ном:

І місце Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (відповідаль­ний Броніков А.В.)
ІІ місце Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го (відповідаль­ний Се­менів Б.С.)
ІІІ місце Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (відповідаль­ний Стад­ник В.В.)
IV місце Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет (відповідаль­ний Па­тик О.Г)
V місце Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (відповідаль­ний Ко­роб­ков Ю.Ф., Ге­мано­ва Т.О.).
VI місце Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (відповідаль­ний Се­менів Б.С.)
VII місце Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка (відповідаль­ний Матіїшин І.В.)

Вітаємо пе­реможців та при­зерів!

Успішно­го вис­ту­пу сту­дентській збірній в зма­ган­нях
«Універсіада Ук­раїни – 2013»

Греко-римська боротьба 2013
Греко-римська боротьба 2013
Греко-римська боротьба 2013
Греко-римська боротьба 2013
Греко-римська боротьба 2013

Прес-служ­ба СТС «Гарт»