logo_1Judo_icon_227 – 28 лю­того 2013 ро­ку в борцівсь­ко­му залі па­лацу спор­ту «Тру­дові ре­зер­ви» (вул. Сту­са, 2), прой­шли фінальні зма­ган­ня з бо­роть­би дзю­до се­ред ВНЗ ІІІ – ІУ р.а.

У за­галь­но­команд­но­му заліку місця роз­поділи­лися та­ким чи­ном:


І місце Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка 825 оч.
ІІ місце Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри  727 оч.
ІІІ місце Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» 669 оч.
IV місце Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет 656 оч.

  В осо­бистій пер­шості місця роз­поділи­лись:

  Місце
  Жінки Місце
  Чо­ловіки
  48кг. 60кг.
  І Д’ячок Те­тяна ЛДУФК І Стад­ниць­кий Ми­кола ЛНУ
  ІІ Грет Рок­со­лана ЛНУ ІІ Хор­ка­вий На­зар ЛНУ
  ІІІ Трач Оль­га НУ «ЛП» ІІІ Маць­ко Ярос­лав ЛНМУ
  Ціка­лишин Мар’яна ЛНМУ Со­роківсь­кий Во­лоди­мир ЛНМУ
  52кг. 66кг.
  І Д’ячок Оле­на НУ «ЛП» І Яй­ко На­зар ЛНУ
  ІІ Ко­ник Марія ЛНМУ ІІ Ле­щишин Олег ЛНУ
  ІІІ Зелінсь­ка Те­тяна ЛНМУ ІІІ Гурій Дмит­ро НУ «ЛП»
  Полій Іри­на ЛДУФК За­дира­ка Дмит­ро ЛНУ
  57кг. 73кг.
  І Го­лов­чак Оле­на НУ «ЛП» І Ло­зинсь­кий Та­рас ЛНУ
  ІІ Жук Софія ЛНУ ІІ Лу­цов’ят Ва­лен­тин ЛДУФК
  ІІІ Ши­вак Кле­мен­ти­на ЛДУФК ІІІ Щепкін Юрій ЛНУ
  Бор­зень­ко Оле­на НУ «ЛП» Кіндрис Ми­кола ЛНУ
  63кг. 81кг.
  І Лав­ре­нюк Рус­ла­на ЛНУ І Хор­ка­вий  Юрій ЛНУ
  ІІ Вольовач На­таля ЛНУ ІІ Ло­бас Юрій ЛНУ
  ІІІ Періг Марія ЛНУ ІІІ Ту­ваков На­зар НУ «ЛП»
  Жи­дачевсь­ка Ка­тери­на ЛДУФК Фи­ниць­кий Во­лоди­мир ЛНМУ
  70кг. 90кг.
  І Сав­рась Дар’я ЛНУ І Гон­чук Сергій ЛНУ
  ІІ Лах­ман Ве­роніка ЛДУФК ІІ Книш Ігор ЛНМУ
  ІІІ Ду­рач Хрис­ти­на ЛНУ ІІІ
  Гірняк Та­рас ЛДУФК
  Ри­бак Ок­са­на ЛНМУ Гу­мець­кий Мак­сим ЛНУ
  78кг. 100кг.
  І Чер­нюх Рок­со­лана ЛНУ І Ри­бачук Во­лоди­мир ЛНУ
  ІІ Яворсь­ка Влад­ле­на ЛДУФК ІІ Мир­чук Се­верин ЛНУ
  ІІІ Ма­лер Іван­ка ЛНУ ІІІ Гу­щин Євгеній НУ «ЛП»
  Риб­чич Со­ломія ЛНМУ За­бавсь­кий Андрій НУ «ЛП»
  +78кг. +100кг.
  І Ми­хай­лен­ко Хрис­ти­на ЛДУФК І Мєлємєтьєв Ге­оргій ЛНУ
  ІІ Лупій Ок­са­на ЛНУ ІІ Хо­ма Орест ЛНУ
  ІІІ Хеміць­ка Вікторія ЛНМУ ІІІ Па­люх Олег ЛДУФК
  Мо­тас Сергій ЛДУФК
  Аб­со­лют­на ва­гова ка­тегорія
  Аб­со­лют­на ва­гова ка­тегорія
  І Сав­рась Дар’я ЛНУ І Книш Ігор ЛНМУ
  ІІ Ми­хай­лен­ко Хрис­ти­на ЛДУФК ІІ Мєлємєтьєв Ге­оргій ЛНУ
  ІІІ Го­лов­чак Оле­на НУ «ЛП» ІІІ Мо­тас Сергій ЛДУФК
  Чер­нюх Рок­со­лана ЛНУ Хор­ка­вий Юрій ЛНУ

  Збірна сту­дентсь­ка ко­ман­да Львівщи­ни, дво­ма скла­дами, візь­ме участь в зма­ган­нях Універсіада Ук­раїни, які відбу­дуть­ся в місті Су­ми 26–29.04.

  Ба­жаємо якісної підго­тов­ки і вда­лого ре­зуль­та­ту

  Прес-служ­ба СТС «Гарт»