logo_1Box-iconlogo_fbuКо­ман­ди Львівщи­ни з бок­су та бадмінто­ну предс­тав­ля­ли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри та Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» Як з бок­су та і бадмінто­ну Львівщи­на вис­та­вила по дві збірні ко­ман­ди. Ци­ми ви­дами роз­по­чала­ся ХІ літня Універсіада Ук­раїни.

news-71-02a-2013-03-12_233427В зма­ган­нях з бок­су які про­ходи­ли з 1 по 7 бе­рез­ня в Іва­но-Франківсь­ку зма­гались ко­ман­ди двад­ця­ти чо­тирьох об­ластей дер­жа­ви, з бадмінто­ну з 3 по 7 бе­рез­ня про­ходи­ли в Дніпро­пет­ровсь­ку де­сять об­ластей. news-71-01a-2013-03-12_233256Як в Іва­но-Франківсь­ку так і в Дніпро­пет­ровсь­ку учас­ни­кам зма­гань бу­ли ство­рені на­лежні умо­ви самі зма­ган­ня прой­шли на ви­соко­му ор­ганізацій­но­му рівні.

Самі зма­ган­ня прой­шли в нап­ру­женій спор­тивній бо­ротьбі. Сам факт участі в цих зма­ган­нях учас­ни­ка Олімпій­ських ігор Лон­до­на Де­ниса Берінчи­ка го­ворить про рівень універсіадсь­ких зма­гань. Не менш нап­ру­жено про­ходи­ли зма­ган­ня з бадмінто­ну де участь взя­ли та­ки відомі спорт­сме­ни як май­стер спор­ту міжна­род­но­го кла­су харків’янин Ар­тем Поч­тарьов, май­стри спор­ту Ки­рил Ле­онов та Сергій Гаріст Дніпро­пет­ровськ, Сергій Ма­каров – Ми­колаєв, Вла­дис­лав Гур­ка­ло Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри. Се­ред жінок – май­стер спор­ту міжна­род­но­го кла­су Юлія Ка­заріно­ва, Ми­колаєв, май­стер спор­ту Хрис­ти­на Джан­го­беко­ва, Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри та ба­гато інших.

В ре­зуль­таті зма­гань місця роз­поділи­лись та­ким чи­ном:

Об­ласть К-сть
уч-ів
Кількість очок за ва­гови­ми ка­тегоріями К-сть
очок
Місце
49 52 56 60 64 69 75 81 91 +91
1 Вінниць­ка 5       16   25 16 16   8 81 ---
2 Дніпро­пет­ровсь­ка 10   41   16 30 16 25 25 41 16 210 4
3 До­нець­ка 8   30 16 25 16 33 16   16 16 168 9
4 Жи­томирсь­ка 6     16 8   16 8     16 64 21
5 За­порізь­ка 7     16 36 8 30 8 8   33 139 14
6 Іва­на-Франківсь­ка 10 33 61 30 16 30 8 25 33 30
266 ІІ
7 Кіро­вог­радсь­ка 5       8 8 16 25 16     73 ---
8 Київсь­ка 9   30 16 30 16 25 16   66 30 199 5
9 Лу­гансь­ка 6 16     8 8     16 16 8 72 19
10 Львівсь­ка − І 10 16 16 25 30 8 30 33 8 8 25 199 6
11 Львівсь­ка − ІІ 6       8 8 8 30
8 8 70 20
12 Ми­колаївсь­ка 4     30 16   8     8   62 ---
13 Одесь­ка 7     16 8 25 8   16 16 25 114 17
14 Пол­тавсь­ка 3             25 16 8   49 ---
15 Рівненсь­ка 7 25 16   25 25       41 8 140 13
16 Сумсь­ка 10 16   25 16 16 16 16 16 24 16 161 11
17 Тер­нопіль­ська 8       8 16 16 16 16 8 16 96 18
18 Харківсь­ка − І 10 30 25 36 16 8 16 8 30 16 8 193 7
19 Харківсь­ка − ІІ 10 25   16 16 8 8 8 8 24 16 129 16
20 Хер­сонсь­ка 8     25   16 25 16 25 8 24 139 15
21 Хмель­ниць­ка 8     25   33 36 8 36 25 16 179 8
22  Чер­кась­ка 9 16 16 33   16 16 16 25   25 163 10
23 Чернігівсь­ка 3         16 8   25     49 ---
24 АР Крим
9 66 33   33 25 16 30   33 30 266 І
25 м. Київ − І
10 25 25 16 16 36 25 36 16   61 256 ІІІ
26 м. Київ − ІІ 9   16   16 25 8 16 30 33 16 160 12
27 м. Се­вас­то­поль
2 25       16           41 ---

Ре­зуль­та­ти ко­манд­них зма­гань
з бадмінто­ну се­ред об­ластей 03 – 07 бе­рез­ня (Дніпро­пет­ровськ)

Місце Об­ласть Оч­ки
1 Харківсь­ка об­ласть 723
2 Дніпро­пет­ровсь­ка об­ласть 534
3 Львівсь­ка об­ласть
291
4 Ми­колаївсь­ка об­ласть
278
5
Одесь­ка об­ласть 188
6
До­нець­ка об­ласть 137
7 Вінниць­ка об­ласть 91
8 Лу­гансь­ка об­ласть 79
9 місто Се­вас­то­поль 63
10 Іва­но-Франківсь­ка об­ласть 56

Прес-служ­ба СТС «Гарт»