logo_1Plavannya_iconВ ба­сейні спорт­ком­плек­су Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка з 05 по 07 бе­рез­ня про­ходи­ли зма­ган­ня се­ред збірних сту­дентсь­ких ко­манд ВНЗ з пла­ван­ня в яких взя­ло участь 154 спорт­сме­на з 10 ВНЗ.

Зав­дя­ки працівни­кам ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня універ­си­тету, суддівсь­кий бри­гаді (го­лов­ний суд­дя – завіду­вач ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня Сірен­ко Р.Р.), учас­ни­кам бу­ли ство­рені на­лежні умо­ви, зма­ган­ня прой­шли на ви­соко­му рівні.

В ре­зуль­таті нап­ру­женої спор­тивної бо­роть­би, ко­мандні місця роз­поділи­лись нас­тупним чи­ном:


1 місце Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри  1008 оч.
2 місце  Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка 897 оч.
3 місце Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» 888 оч.
4 місце Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва
629 оч.
5 місце Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет 613 оч.
6 місце Львівсь­ка дер­жавна фінан­со­ва ака­демія 458 оч.
7 місце Львівсь­кий дер­жавний інсти­тут банківсь­коїспра­ви 365 оч.
8 місце Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет 264 оч.
9 місце Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го 252 оч.
10 місце Львівсь­кий національ­ний лісо­технічний універ­си­тет 236 оч.

Збірна сту­дентсь­ка ко­ман­да бу­де предс­тав­ля­ти Львівщи­ну на зма­ган­нях за прог­ра­мою Все­ук­раїнсь­кої Універсіади з 27 по 30 бе­рез­ня які відбу­дуть­ся в місті Дніпрод­зержинсь­ку.·

Ба­жаємо успішно­го вис­ту­пу!

Прес-служ­ба СТС «Гарт»