Logo Gart KRUGLEphoca thumb l 3834Важ­ко­ат­ле­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри пе­ремог­ли у всіх вось­ми ва­гових ка­тегоріях чемпіона­ту Львівсь­кої об­ласті се­ред сту­дентів ВНЗ за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2016» з важ­кої ат­ле­тики. А май­стри спор­ту Ук­раїни, дру­гокурс­ни­ки ЛДУФК Діана На­гор­нюк і Во­лоди­мир Го­за ста­ли ще й аб­со­лют­ни­ми чемпіона­ми об­ласної Універсіади-2016.

За­галом, по­над 60 сту­дентів із шес­ти вишів Львівщи­ни ве­ли відчай­душ­ну бо­роть­бу у вось­ми ва­гових ка­тегоріях у чо­ловіків та се­ми  у жінок. У скла­дах ко­манд  по 12 чо­ловіків та 4 жінки. Вісім і два кра­щих ре­зуль­та­ти й ут­во­рюва­ли залікові оч­ки.

Відтак, за­галь­но­команд­ну пе­ремо­гу ви­боро­ли важ­ко­ат­ле­ти ЛДУФК  1077 очок. Наші важ­ко­ат­ле­ти не да­ли су­пер­ни­кам жод­но­го шан­су. У всіх вось­ми ва­гових ка­тегоріях у чо­ловіків спорт­сме­ни ЛДУФК здо­були пе­ремо­ги. Та­кож усі чо­тири жінки-предс­тав­ниці на­шого ви­шу у своїх ва­гових ка­тегоріях бу­ли най­кра­щими. Дру­гими у ко­манд­но­му заліку бу­ли предс­тав­ни­ки Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету (910 очок). Третіми цьогоріч ста­ли предс­тав­ни­ки Львівсь­кої Політехніки (834), ви­пере­див­ши ми­нулорічних кривд­ників, важ­ко­ат­летів ЛНУ імені Іва­на Фран­ка.

Чо­ловіки. Ре­зуль­та­ти предс­тав­ників ЛДУФК.
  • 1 місця: Білаш Пав­ло (21 гру­па ФР, 56 кг); Тижбір Євстахій (2 гру­па ФС, 62 кг); Кук­ли­шин Іван (32 гру­па ФС, 69 кг); Ни­колин Олег (22 гру­па ФС, 77 кг); Га­лас Дмит­ро (51 гру­па ФС, 85 кг); Оле­вич Віталій (22 гру­па ФС, 94 кг); Го­за Во­лоди­мир (22 гру­па ФС, 105 кг); Дєчєв Бо­рис (51 гру­па ФС, по­над105 кг).
  • 2 місця: Ни­чипо­рен­ко Орест (2 гру­па ФС, 62 кг); Бон­да­рен­ко Ігор (32 гру­па ФВ, 77 кг).
  • 3 місця: Яців Бог­дан (22 гру­па ФС, 69 кг); Ко­цовсь­кий Рус­лан (ос.) (2 гру­па ФС, 77 кг); Ко­зюпа Олег (2 гру­па ФС, 105 кг).
Жінки. Ре­зуль­та­ти предс­тав­ниць ЛДУФК.

1 місця: За­яць Оль­га (33 гру­па ФР, 48 кг); Іль­ниць­ка Марія (42 гру­па ФС, 58 кг); Конс­тан­ти­нова Софія (32 гру­па ФВ, 69 кг); На­гор­нюк Діана (22 гру­па ФС, по­над 75 кг).

Аб­со­лют­ни­ми чемпіона­ми зма­гань ста­ли дру­гокурс­ни­ки ЛДУФК, май­стри спор­ту Ук­раїни: Діана На­гор­нюк – у жінок, Во­лоди­мир Го­за – у чо­ловіків.

За ре­зуль­та­тами об­ласної Універсіади сфор­мо­вано збірну ко­ман­ду ЛДУФК на все­ук­раїнські зма­ган­ня се­ред сту­дентів, що відбу­дуть­ся у Хмель­ниць­ко­му (20–24.04.2016 ро­ку). Отож, вітаємо на­ших спорт­сменів, вик­ла­дачів ка­фед­ри АВС із пе­ремо­гою на об­ласно­му рівні та ба­жаємо по­вер­ну­тися із ме­даля­ми із все­ук­раїнсь­ких зма­гань!!!

За інфор­мацією сай­ду ЛДУФКєю сай­ду ЛДУФК

Пе­реможці на дис­танціях відзна­чені ме­даля­ми та дип­ло­мами, а ко­ман­ди-при­зери – куб­ка­ми.