Logo Gart KRUGLEAerobics VNZaЗма­ган­ня зі спор­тивної аеробіки за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни – 2016» зібра­ли близь­ко 80 учас­ників. Сту­ден­ти де­монс­тру­вали свою май­стерність у 8-ми ви­дах прог­рам.

Учас­ни­ки цьогорічних зма­гань – ко­ман­ди 7-ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, зок­ре­ма збірні Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го, Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету та Львівсь­ко­го нав­чаль­но-на­уко­вого інсти­туту Універ­си­тету банківсь­кої спра­ви.

На уро­чис­то­му відкритті зма­гань з по­бажан­ня­ми вда­лих вис­тупів до спорт­сменів звер­нувся пре­зидент Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Бог­дан Юх­ниць­кий та суд­дя міжна­род­ної ка­тегорії Оле­на Че­реповсь­ка.

За підсум­ка­ми трьох зма­галь­них днів перші місця у 8-ми ви­дах прог­рам посіли такі нав­чальні зак­ла­ди:

  • Гру­пові впра­ви – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»;
  • Степ – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»;
  • Аеро­денс – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри;
  • Тріо – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри;
  • Фанк – Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»;
  • Індивіду­альні жінки − Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (Ря­бош­тан О.);
  • Індивіду­альні чо­ловіки – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (Жук В.);
  • Змішані па­ри – ЛДУФК та Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка».

На­гадаємо, що зма­ган­ня ор­ганізу­вали та про­вели Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт», а пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми.

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни