Logo Gart KRUGLEHandball Lviv aПро­тягом трав­ня у спор­тивних комп­лек­сах од­ра­зу 3-х нав­чаль­них зак­ладів три­вали зма­ган­ня Універсіади Львівщи­ни з ганд­бо­лу се­ред сту­дентів – ок­ре­мо се­ред чо­ловіків та жінок.

В обид­вох сту­дентсь­ких чемпіона­тах взя­ли участь ко­ман­ди 5-ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, зок­ре­ма Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Ґжиць­ко­го та Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету.

У підсум­ку се­ред чо­ловічих ко­манд кра­щою ста­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, дру­гою – Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», а третьою – збірна Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка. Таб­ли­ця ре­зуль­татів ганд­боль­ної пер­шості се­ред чо­ловіків має виг­ляд:


п/п
ВНЗ М'ячі Місце
в групі
Оч­ки
І гру­па
1 Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри 43:21 1 756
2 НУ «Львівсь­ка політехніка» 21:43 2 693
ІІ гру­па
3 Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені І.Фран­ка 50:27 1 630
4 ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Ґжиць­ко­го 28:48 3 525
5 Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет 31:32 2 567

Се­ред жінок та­кож обій­шло­ся без сен­сацій і пер­ша трій­ка іден­тична до чо­ловічих ре­зуль­татів. Таб­ли­ця зма­гань се­ред жінок:


п/п
ВНЗ М'ячі Місце
в групі
Оч­ки
І гру­па
1 Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри 34:28 1 756
2 НУ «Львівсь­ка політехніка» 28:34 2 693
ІІ гру­па
3 Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені І.Фран­ка 29:13 1 630
4 ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Ґжиць­ко­го 13:29 2 567

На­гадаємо, що зма­ган­ня ор­ганізу­вали та про­вели Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт». Пе­реможці та при­зери зма­гань на­город­женні гра­мота­ми.

Вітаємо спорт­сменів і їх тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни