Logo Gart KRUGLEВ осінню по­ру, се­ред пиш­но вбра­них, кольоро­вих де­рев, хо­четь­ся ми­лува­тись прек­расним. Так, нап­рикінці жовт­ня в стінах Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С.З. Гжиць­ко­го відбу­лись зма­ган­ня з тан­цю­валь­ної аеробіки за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни – 2016».
Aerobika VNZa

Сту­ден­ти по­казу­вали свою май­стерність у хо­ре­ог­рафії тан­цю­валь­них стилів: саль­са, тан­го, джаз, мо­дерн, аеробік-денс та впра­ви з еле­мен­та­ми груп С і D.

У цьогорічних зма­ган­нях прий­ня­ли участь 6 ко­манд, що предс­тав­ля­ли чо­тири ви­щих нав­чаль­них зак­ла­ди, зок­ре­ма збірні Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва та Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го.

На уро­чис­то­му відкритті зма­гань з по­бажан­ня­ми вда­лих вис­тупів, до спорт­сменів звер­нувся на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович та пре­зидент Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Бог­дан Юх­ниць­кий, а та­кож про­рек­тор Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го Ро­ман Минів.

У за­галь­но­команд­но­му заліку пер­ше місце посіла ко­ман­да грацій Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка. Дру­ге місце посіла ос­новна ко­ман­да Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва, третє – ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка». Чет­верте місце діста­лось гос­по­дарям зма­гань, – ко­манді Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го. 5-те та 6-те місця посіли ко­ман­ди Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва «Su­per-Star» та «Надія» відповідно.

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни