Logo Gart KRUGLEЗма­ган­ня Універсіади Львівщи­ни з арм­рестлінгу, які тра­дицій­но ор­ганізо­ву­ють­ся Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но з Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом сту­дентів «Гарт», зібра­ли цьогоріч 216 сту­дентів з 12 ви­щих нав­чаль­них зак­ладів. Місцем ба­талій бу­ло виз­на­чено Спор­тивний комп­лекс Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, де і виз­на­чились кращі спорт­сме­ни у ру­коборстві на лівій та на правій руці.
Arm Lviv Universiade a

Най­кра­щими у ва­гових ка­тегорія ста­ли:

55 кг – Пуш­ка­рук Бог­дан – ЛНАУ;
60 кг – Ха­хуляк Іван – ЛНМУ (на лівій) та Дра­гоми­рець­кий Ва­силь – ЛДУВС (на правій);
65 кг – Ко­валь­чук На­зар − НУ «ЛП» (на лівій) та Сте­цюк Іван – ЛНУ (на правій);
70 кг – Бідзіля Рус­лан – НУ «Львівсь­ка політехніка»;
75 кг – Дністрянсь­кий Рус­лан − НУ «ЛП»;
80 кг – Гав­ронсь­кий Ми­хай­ло – ЛНМУ;
85 кг – Геб­лер Андрій – НЛТУУ;
90 кг – Гай­ду­чок Віталій – НЛТУУ;
100 кг – Звізло Ро­ман − НУ «ЛП»;
+100 кг – Пи­липів Маркіян – НУ «ЛП» (на лівій) та Ште­фуца Ми­хай­ло − НУ «ЛП» (на правій).

За­галом, за підсум­ка­ми двох днів зма­гань, ко­ман­ди роз­поділи­лись нас­тупним чи­ном:

 1. Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (НУ «ЛП»)  (894 оч­ки)
 2. Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го (ЛНМУ)  (712 очок)
 3. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І. Фран­ка (ЛНУ)  (695 очок)
 4. Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (ЛНАУ)  (650 очок)
 5. Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го (НАСВ)  (623 оч­ки)
 6. Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни (НЛТУУ) (589 очок)
 7. Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (УАД)  (581 оч­ко)
 8. ДВНЗ «Універ­си­тет банківсь­кої спра­ви» Львівсь­кий нав­чаль­но-на­уко­вий інсти­тут (432 очки)
 9. Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет ім. І. Фран­ка (ДДПУ)  (256 очок)
 10. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С.З. Ґжиць­ко­го (ЛНУВМ та БТ) (228 очок)
 11. Львівсь­кий універ­си­тет внутрішніх справ  (150 очок)
 12. Львівсь­кий тор­го­вель­но-еко­номічний універ­си­тет  (136 очок)

 

Усі пе­реможці та при­зери зма­гань відзна­чені дип­ло­мами Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни