Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни – 2017» з бас­кетбо­лу
1. Національ­ний лісо­технічний Універ­си­тет Ук­раїни (НЛУУ)
2. Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го (ЛНМУ)
3. Львівсь­кий нав­чаль­но-на­уко­вий інсти­тут ДВНЗ «Універ­си­тет банківсь­кої спра­ви» (ЛННІ ДВНЗ «УБС»)
4. Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (ЛНАУ)
5.
Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка Політехніка» (НУ «ЛП»)
6.
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (ЛДУФК)
7.
Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
1. ЛНМУ − ЛНУ
09.10.2017, 16:00 Спор­тивний комп­лекс НУ «ЛП»
2. НЛУУ − ЛННІ ДВНЗ «УБС»
09.10.2017, 16:00
3. ЛННІ ДВНЗ «УБС» − ЛНМУ 09.10.2017, 17:00
4.
ЛНАУ − ЛНМУ 11.10.2017, 16:00
5.
ЛНУ − НЛУУ 11.10.2017, 16:00
6.
НУ «ЛП» − ЛДУФК 11.10.2017, 17:00
7.
ЛНАУ − ЛНУ 16.10.2017, 16:00
8. НЛУУ − ЛНМУ 16.10.2017, 16:00
9. ЛННІ ДВНЗ «УБС» − ЛНУ 18.10.2017, 16:00
10. ЛНАУ − НЛУУ 18.10.2017, 16:00
11. ЛННІ ДВНЗ «УБС» − ЛНАУ 18.10.2017, 17:00
Го­лов­ний суд­дя за­гань:              В. М. Ко­рягін
Го­лов­ний сек­ре­тар за­гань:          М. М. Шу­пяна

В ка­лен­дарі мож­ливі зміни