«Зат­верд­же­но»
Рішен­ням ви­кон­ко­му СТС «Гарт»
від 21.02.2019 ро­ку про­токол № 1

Підсум­ки
міжвузівсь­ких зма­гань
«Універсіада Львівщи­ни – 2018»

Про­тягом 2018 ро­ку Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но з Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом «Гарт» та міжвузівсь­кою на­уко­во-ме­тодич­ною комісією з фізич­но­го ви­хован­ня, здо­ров’я і спор­ту бу­ло про­веде­но комп­лекс спор­тивно-ма­сових за­ходів зі сту­ден­та­ми ВНЗ ІІІ-ІV р.а., ос­новни­ми з яких бу­ли об­ласні зма­ган­ня се­ред сту­дентів за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2018».

Фінальній час­тині Універсіади пе­реду­вали зма­ган­ня се­ред нав­чаль­них груп, курсів, фа­куль­тетів у ВНЗ, в яких взя­ло участь біля 40000 учас­ників.

Згідно з ка­лен­да­рем та по­ложен­ням відбу­лися зма­ган­ня «Універсіада Львівщи­ни – 2018» з 36 видів прог­ра­ми, у яких взя­ло участь 265 збірних ко­ман­ди ВНЗ Львівщи­ни.

У фіналь­них зма­ган­нях за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни-2018» взя­ло участь 3321 спорт­смен з 16 ЗВО.

 Найбіль­ше ко­манд ви­щих нав­чаль­них зак­ладів взя­ло участь в зма­ган­нях з фут­за­лу (чол..) – 14, Лег­ко­ат­ле­тич­но­му кро­су – 11, бас­кетбол (чол.) – 11, лег­кої ат­ле­тики – 11, фут­бо­лу – 10, тенісу настіль­но­го – 10, во­лей­бол (жін) – 10 арм­рестлінгу – 9,  во­лей­бо­лу (чол.) – 9, бо­роть­би віль­ної – 9, бо­роть­би гре­ко-римсь­кої – 8,.

Не жаль са­мо­усу­нулись від участі в зма­ган­нях за прог­ра­мою Універсіада Львівщи­ни 2018 Львівсь­кий дер­жавний інсти­тут еко­номіки і ту­риз­му, Львівсь­ка дер­жавна му­зич­на ака­демія, Ук­раїнсь­кий ка­толиць­кий універ­си­тет.

На ви­соко­му ор­ганізацій­но­му та про­фесій­но­му рівні бу­ли про­ведені зма­ган­ня у Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­му національ­но­му універ­си­теті ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­му універ­си­теті «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­му національ­но­му ме­дич­но­му універ­си­теті ім. Д. Га­лиць­ко­го, Львівсь­ко­му тор­го­вель­но-еко­номічно­му універ­си­теті, Львівсь­ко­му національ­но­му аг­рарно­му універ­си­теті, Національній ака­демії су­хопут­них вій­ськ Ук­раїни», Львівсь­ко­му національ­но­му універ­си­теті ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С Ґжиць­ко­го, Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті без­пе­ки життєдіяль­ності.

 Пос­та­нова про підсум­ки «Універ­са­ди Львівщи­ни – 2018» (за­ван­та­жити повністю)