КА­ЛЕН­ДАР ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2018»
з во­лей­бо­лу (чо­ловіки та жінки)

 voleybol man woman 2018

Ад­ре­са спор­тивних залів:
ЛНУ (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка): вул. Че­рем­ши­ни, 31.
НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»): вул. Сам­чу­ка, 14.
ЛІБС (Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви УБС НБУ): вул. Жовківсь­ка, 53.
ЛНАУ (Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет): м. Дуб­ля­ни, вул. В. Ве­лико­го, 1
ЛНУВМБ (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го): вул.Пе­карсь­ка, 50.

Го­лов­ний суд­дя: Левків В.І.

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників на матчі ко­манд та вболіва­ти за свій вуз!!!