Ка­лен­дар ігор
з бас­кетбо­лу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2018»

II гру­па (чо­ловіки)

Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни – 2018» з бас­кетбо­лу
1.
Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (ЛНАУ)
2. Дер­жавний Дро­гобиць­кий пе­дагогічний універс­ти­тет ім. І. Фран­ка (ДДПУ)
3. Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви (ЛІБС)
4. Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го (НАСВ)
5. Львівсь­кий тор­го­вель­но-еко­номічний універ­си­тет (ЛТЕУ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
ІІ гру­па
1. ЛНАУ − ДДПУ
03.05.2018, 15:00 Спор­тивний зал ЛТЕУ
2. ЛТЕУ − ЛІБС
03.05.2018, 16:00
3. НАСВ − ДДПУ
03.05.2018, 17:00
4. ЛТЕУ – ЛНАУ
03.05.2018, 18:00
Го­лов­ний суд­дя:  Дер­ба­ба Ле­онід Іва­нович
Го­лов­ний сек­ре­тар:  На­яв­ко Ігор Іва­нович