zymovi igry_pologenna

ПО­ЛОЖЕН­НЯ

про I Спор­тивні ігри Ук­раїни з зи­мових видів спор­ту 2012 ро­ку  

се­ред ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III–IV рівнів ак­ре­дитації.

1. Ме­та  і зав­дання

I Спор­тивні ігри Ук­раїни з зи­мових видів спор­ту 2012 ро­ку  про­водять­ся з ме­тою:

— про­паган­ди та по­даль­шо­го роз­витку олімпій­ських зи­мових видів спор­ту в Ук­раїні се­ред сту­дентів;

— ак­тивізації нав­чаль­но-тре­нуваль­ної ро­боти в секціях ВНЗ;

— підве­ден­ня підсумків ро­боти в ВНЗ з пи­тань роз­витку зи­мових олімпій­ських видів спор­ту.

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (Перші зимові спортивні ігри 2012.doc)Перші зи­мові спор­тивні ігри 2012.doc