zymovi igry_pologenna

ПО­ЛОЖЕН­НЯ

про I Спор­тивні ігри Ук­раїни з зи­мових видів спор­ту 2012 ро­ку  

се­ред ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III–IV рівнів ак­ре­дитації.

1. Ме­та  і зав­дання

I Спор­тивні ігри Ук­раїни з зи­мових видів спор­ту 2012 ро­ку  про­водять­ся з ме­тою:

— про­паган­ди та по­даль­шо­го роз­витку олімпій­ських зи­мових видів спор­ту в Ук­раїні се­ред сту­дентів;

— ак­тивізації нав­чаль­но-тре­нуваль­ної ро­боти в секціях ВНЗ;

— підве­ден­ня підсумків ро­боти в ВНЗ з пи­тань роз­витку зи­мових олімпій­ських видів спор­ту.

2. Керівницт­во про­веден­ням зма­гань.

Про­веден­ня зма­гань I Спор­тивних ігор Ук­раїни з зи­мових видів спор­ту 2012 ро­ку здій­снює Комітет з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОНМС Ук­раїни, Сту­дентсь­ка спор­тивна спілка Ук­раїни та Го­лов­на суддівсь­ка ко­легія.

Суддівські ко­легії з ок­ре­мих видів спор­ту зат­верд­жу­ють­ся  го­лов­ною суддівсь­кою ко­легією за про­позицією відповідних фе­дерацій з видів спор­ту.

Без­по­серед­ня підго­тов­ка та про­веден­ня I Спор­тивних ігор Ук­раїни пок­ла­даєть­ся на Іва­но-Франківсь­ке та Сумсь­ке об­ласні уп­равління КФВС МОНМС Ук­раїни.

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (Перші зимові спортивні ігри 2012.doc)Перші зи­мові спор­тивні ігри 2012.doc