KvytokДля то­го, щоб ста­ти чле­ном спор­тив­но­го то­ва­рист­ва сту­дентів «Гарт» не­обхідно:

  • звер­ну­тись у спор­тивний клуб ВНЗ або офіс спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт»;
  • спла­тити членсь­кий вне­сок; 
  • по­дати од­ну фо­токарт­ку, ана­логічну, як на пас­порт, для от­ри­ман­ня членсь­ко­го посвідчен­ня;
  • за­пов­ни­ти відповідну ан­ке­ту-за­яву (яку по­дано ниж­че, за­ван­та­жити її, розд­ру­кува­ти та за­пов­ни­ти).

Після за­вер­шення вка­заних дій про­тягом тиж­ня Ви змо­жите от­ри­мати посвідчен­ня за місцем по­дан­ня до­кументів. Термін дії посвідчен­ня – рік від дня реєстрації.

УВА­ГА: Для про­дов­ження дії посвідчен­ня, не­обхідно спла­тити членські внес­ки на нас­тупний рік.

Посвідчен­ня СТС «Гарт» спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни – це плас­ти­кова карт­ка, яка засвідчує членс­тво у Львівсь­ко­му об­ласно­му спор­тивно­му то­варистві сту­дентів «Гарт» спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни, що дає мож­ливість ко­рис­ту­ван­ня зниж­ка­ми, котрі є тіль­ки для членів СТС «Гарт».

Да­не посвідчен­ня є до­кумен­том, яким підтверд­жуєть­ся, що член СТС «Гарт» на час дії посвідчен­ня є заст­ра­хова­ним у стра­ховій ком­панії  ПрАТ «УАСК АС­КА – ЖИТ­ТЯ» від не­щас­них ви­падків на су­му до 10.000 гри­вень, в за­леж­ності від тяж­кості ви­пад­ку. (де­тальніше).

За­яву для всту­пу в СТС «Гарт» мож­на по­дати та­кож без­по­середньо в об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт» за ад­ре­сою:
м. Львів, вул. Сту­са, 2, третій по­верх кабіне­ти № 30, 32

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (Додаток 2 анкета заява.doc)Бланк Ан­ке­ти-За­яви