tsign

МІНІСТЕРС­ТВО ОСВІТИ І НА­УКИ УК­РАЇНИ

НА­КАЗ

від 27 груд­ня 2017 ро­ку № 1681

Про зат­верд­жен­ня Ка­лен­дарно­го пла­ну
фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чих та спор­тивних за ходів
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту
Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни на 2018 рік

Відповідно до пунк­ту 8 По­ложен­ня про Міністерс­тво освіти і на­уки Ук­раїни, зат­верд­же­ного пос­та­новою Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 16 жовт­ня 2014 № 630, пунк­ту 6 По­ложен­ня про Комітет з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни від 20 черв­ня 2013 № 808, за­реєстро­вано­го у Міністерстві юс­тиції Ук­раїни 10 лип­ня 2013 ро­ку № 1163/23695,

Нака­зую:

1. Зат­верди­ти Ка­лен­дарний план фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чих та спор­тивних за­ходів Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни на 2018 рік (далі – Ка­лен­дарний план), що до­даєть­ся.

2. Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни (Сте­цен­ку В. Г.), де­пар­та­мен­там (уп­равлінням) освіти і на­уки об­ласних, Київсь­кої місь­кої дер­жавних адміністрацій, об­ласним відділен­ням (філіям) Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни за­без­пе­чити ви­конан­ня Ка­лен­дарно­го пла­ну та ефек­тивне ви­корис­тання бюд­жетних коштів.

3. Доз­во­лити Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни (Сте­цен­ку В. Г.) вно­сити зміни до Ка­лен­дарно­го пла­ну що­до термінів і місць про­веден­ня за­ходів, кількісно­го скла­ду учас­ників.

4. Конт­роль за ви­конан­ням на­казу пок­ласти на зас­тупни­ка Міністра Гре­бу Р. В.

Міністр

Л. М. Гри­невич

На­каз та Ка­лен­дарний план КФВС МОН Ук­раїни на 2018 рік (повністю)