tsign

МІНІСТЕРС­ТВО ОСВІТИ І НА­УКИ УК­РАЇНИ

НА­КАЗ

від 20 груд­ня 2010 ро­ку N 1258

Що­до Пла­ну ре­алізації зав­дань, виз­на­чених роз­по­ряд­женням Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 27 серп­ня 2010 р. N 1728 «Про зат­верд­жен­ня пла­ну за­ходів що­до роз­витку ви­щої освіти на період до 2015 ро­ку»


На ви­конан­ня роз­по­ряд­ження Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 27 серп­ня 2010 р. N 1728 «Про зат­верд­жен­ня пла­ну за­ходів що­до роз­витку ви­щої освіти на період до 2015 ро­ку» на­казую:

1. Ди­рек­то­рам де­пар­та­ментів ви­щої освіти (Бо­любаш Я. Я.), за­галь­ної се­редньої та дошкіль­ної освіти (Єресь­ко О. В.), на­уко­вої діяль­ності та ліцен­зу­ван­ня ви­щих нав­чаль­них зак­ладів (Гон­ча­рен­ко М. Ф.), еко­номіки та фінан­су­ван­ня (Да­нилен­ко С. В.), міжна­род­но­го співробітницт­ва та євро­пей­ської інтег­рації (Су­холит­кий О. С.), Інсти­туту інно­вацій­них тех­но­логій і змісту освіти (Удод О. А.), юри­дич­но­му уп­равлінню (Крав­ченко О. О.):

1.1. За­без­пе­чити своєчас­не ви­конан­ня Пла­ну ре­алізації зав­дань, виз­на­чених роз­по­ряд­женням Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 27 серп­ня 2010 р. N 1728, що до­даєть­ся.

1.2. Щорічно до 1 груд­ня по­дава­ти для уза­галь­нен­ня до де­пар­та­мен­ту ви­щої освіти (Бо­любаш Я. Я.) інфор­мацію про стан ви­конан­ня заз­на­чено­го Пла­ну.

2. Адміністра­тив­но-гос­по­дарсь­ко­му де­пар­та­мен­ту (Во­роши­ловсь­кий О. В.) пе­ред­ба­чити за по­дан­ням відповідних струк­турних підрозділів у пла­нах ро­боти Міністерс­тва освіти і на­уки пе­релік за­ходів міністерс­тва на ви­конан­ня Пла­ну за­ходів роз­витку ви­щої освіти на період до 2015 ро­ку.

3. Де­пар­та­мен­ту ви­щої освіти (Бо­любаш Я. Я.) до 20 груд­ня кож­но­го ка­лен­дарно­го ро­ку уза­галь­ню­вати по­дані ма­теріали для інфор­му­ван­ня Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни про стан ви­конан­ня Пла­ну за­ходів роз­витку ви­щої освіти на період до 2015 ро­ку.

4. До­ручи­ти Де­пар­та­мен­ту ви­щої освіти опубліку­вати цей на­каз на офіцій­но­му веб-сайті Міністерс­тва освіти і на­уки (www.mon.gov.ua) та Інтер­нет-пор­талі «Єди­не освітнє інфор­мацій­не вікно Ук­раїни» (www.os­vi­ta.com).

5. Конт­роль за ви­конан­ням на­казу за­лишаю за со­бою.

Зас­тупник Міністра

Є. М. Суліма

До­даток
до на­казу Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни
20.12.2010 N 1258


План
ре­алізації зав­дань, виз­на­чених роз­по­ряд­женням Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 27 серп­ня 2010 р. N 1728-р «Про зат­верд­жен­ня пла­ну за­ходів що­до роз­витку ви­щої освіти на період до 2015 ро­ку»


За­ходи Пла­ну

Зав­дання, спря­мовані на ре­алізацію за­ходів

Струк­турний підрозділ МОН, відповідаль­ний за ви­конан­ня

Термін ви­конан­ня

1. Підго­тува­ти про­позиції що­до оп­тимізації ме­режі дер­жавних ви­щих нав­чаль­них зак­ладів шля­хом цент­ралізації уп­равління ни­ми, ут­во­рен­ня ба­гатоп­рофіль­них регіональ­них універ­си­тетів

Підго­тува­ти про­позиції що­до оп­тимізації ме­режі дер­жавних ви­щих нав­чаль­них зак­ладів шля­хом цент­ралізації уп­равління ни­ми, спри­яти ство­рен­ню ба­гатоп­рофіль­них регіональ­них універ­си­тетів

Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів I − IV рівнів ак­ре­дитації

2011 − 2012

2. За­без­пе­чити ви­дан­ня нав­чаль­ної літе­рату­ри для ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, у то­му числі на елект­рон­них носіях

Про­дов­жи­ти підго­тов­ку та ви­дан­ня нав­чаль­ної літе­рату­ри для ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, у то­му числі на елект­рон­них носіях

Інсти­тут інно­вацій­них тех­но­логій та змісту освіти

2011 − 2015

3. Зат­верди­ти пе­релік обов'яз­ко­вого нав­чаль­но-ла­бора­тор­но­го об­ладнан­ня для ви­щих нав­чаль­них зак­ладів

Роз­ро­бити та зат­верди­ти на­казом Міністерс­тва освіти і на­уки ти­повий пе­релік обов'яз­ко­вого нав­чаль­но-ла­бора­тор­но­го об­ладнан­ня для ви­щих нав­чаль­них зак­ладів

Інсти­тут інно­вацій­них тех­но­логій та змісту освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів
Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Де­пар­та­мент еко­номіки та фінан­су­ван­ня

2012

4. Удос­ко­нали­ти умо­ви прийому до ви­щих нав­чаль­них зак­ладів з ура­хуван­ням ре­зуль­татів зовнішнього не­залеж­но­го оціню­ван­ня, се­реднього ба­ла шкіль­но­го атес­та­та та оцінок ви­щого нав­чаль­но­го зак­ла­ду

Вра­хову­вати в Умо­вах прийому до ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Ук­раїни в кон­курс­но­му відборі ре­зуль­та­ти зовнішнього не­залеж­но­го оціню­ван­ня, се­редній бал атес­та­та та бал ви­щого нав­чаль­но­го зак­ла­ду

Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Юри­дич­не уп­равління

2011

5. Підго­тува­ти про­позиції що­до вне­сен­ня змін до за­коно­давс­тва в час­тині вста­нов­лення пільг під час всту­пу до ви­щих нав­чаль­них зак­ладів, які го­ту­ють фахівців за спеціаль­нос­тя­ми, що відповіда­ють пріори­тет­ним нап­ря­мам роз­витку національ­ної еко­номіки

Підго­тува­ти відповідні про­позиції до за­конів Ук­раїни що­до піль­го­вого всту­пу на нав­чання до ви­щих нав­чаль­них зак­ладів за спеціаль­нос­тя­ми, що відповіда­ють пріори­тет­ним нап­ря­мам роз­витку національ­ної еко­номіки

Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Юри­дич­не уп­равління

2013 − 2015

6. Вжи­ти за­ходів до удос­ко­нален­ня ме­ханізму про­фесій­ної орієнтації учнівсь­кої мо­лоді з ме­тою за­лучен­ня об­да­рова­них дітей до здо­бут­тя освіти у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах шля­хом ство­рен­ня у за­галь­но­освітніх нав­чаль­них зак­ла­дах профіль­них класів на­сам­пе­ред при­род­ни­чо-ма­тема­тич­но­го і технічно­го профілю

Спри­яти ство­рен­ню у за­галь­но­освітніх нав­чаль­них зак­ла­дах профіль­них класів на­сам­пе­ред при­род­ни­чо-ма­тема­тич­но­го і технічно­го профілю

Де­пар­та­мент за­галь­ної се­редньої та дошкіль­ної освіти
Де­пар­та­мент ви­щої освіти

2011 − 2015

7. За­без­пе­чити роз­ши­рен­ня ор­ганізацій­но-пра­вових за­сад функціону­ван­ня підго­тов­чих відділень у складі ви­щих нав­чаль­них зак­ладів з ура­хуван­ням пот­ре­би у ство­ренні умов для підго­тов­ки вступ­ників до заз­на­чених зак­ладів

Роз­ро­бити По­ложен­ня про підго­тов­че відділен­ня ви­щого нав­чаль­но­го зак­ла­ду

Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів

2012

8. Удос­ко­нали­ти ме­ханізм ліцен­зу­ван­ня та ак­ре­дитації ви­щих нав­чаль­них зак­ладів з ура­хуван­ням особ­ли­вос­тей підго­тов­ки фахівців з ви­щою освітою, а та­кож вжи­ти за­ходів до ут­во­рен­ня не­залеж­них ак­ре­дитацій­них агенцій та агенцій з виз­нання до­кументів про освіту, пе­ред­ба­ча­ючи їх фінан­су­ван­ня на госп­роз­ра­хун­ковій ос­нові

Підго­тува­ти про­позиції що­до ут­во­рен­ня не­залеж­них ак­ре­дитацій­них агенцій та агенцій з виз­нання до­кументів про освіту, пе­ред­ба­ча­ючи їх фінан­су­ван­ня на госп­роз­ра­хун­ковій ос­нові

Де­пар­та­мент на­уко­вої діяль­ності та ліцен­зу­ван­ня ви­щих нав­чаль­них зак­ладів
Де­пар­та­мент ви­щої освіти

2011 − 2015

9. Виз­на­чити ме­ханізм еко­номічно­го сти­мулю­ван­ня участі ро­бото­давців в ор­ганізації про­фесій­но-прак­тичної підго­тов­ки сту­дентів ви­щих нав­чаль­них зак­ладів

Зап­ро­вади­ти ук­ла­дан­ня до­говорів між струк­турни­ми підрозділа­ми ви­щих нав­чаль­них зак­ладів з пи­тань пра­цев­лашту­ван­ня сту­дентів і ви­пуск­ників та ор­ганізаціями, підприємства­ми, ус­та­нова­ми (ро­бото­дав­ця­ми) що­до по­даль­шо­го пра­цев­лашту­ван­ня

Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів I − IV рівнів ак­ре­дитації
Де­пар­та­мент ви­щої освіти

2012

10. Роз­ро­бити ме­тодич­не за­без­пе­чен­ня функціону­ван­ня сис­те­ми «Освіта впро­довж жит­тя» шля­хом зас­то­суван­ня різних за профілем та три­валістю нав­чання прог­рам підви­щен­ня кваліфікації працівників, зай­ня­тих у га­лузях еко­номіки

Роз­ро­бити нав­чальні прог­ра­ми підви­щен­ня кваліфікації працівників з ура­хуван­ням три­валості підви­щен­ня кваліфікації та профілю відповідно до га­лузе­вого спря­муван­ня

Інсти­тут інно­вацій­них тех­но­логій і змісту освіти
Де­пар­та­мент ви­щої освіти

2012

11. За­без­пе­чити інно­вацій­ний роз­ви­ток ви­щої освіти шля­хом впро­вад­ження у нав­чаль­ний про­цес но­вих інфор­мацій­них, те­леко­мунікацій­них тех­но­логій, інте­рак­тивних форм та ме­тодів нав­чання

За­без­пе­чити технічну і тех­но­логічну мо­дернізацію нав­чаль­но­го про­цесу у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах.
Здій­сни­ти комп'юте­ризацію нав­чаль­но­го про­цесу, за­без­пе­чити ба­зови­ми та спеціалізо­вани­ми прог­рамни­ми про­дук­та­ми, впро­вад­жу­вати су­часні інфор­маційні тех­но­логії

Інсти­тут інно­вацій­них тех­но­логій та змісту освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів I − IV рівнів ак­ре­дитації
Де­пар­та­мент ви­щої освіти

2012 − 2015

12. За­без­пе­чити роз­ви­ток дослідниць­ких універ­си­тетів як провідних центрів на­уко­вої, інно­вацій­ної діяль­ності та підви­щити ре­зуль­та­тивність на­уко­вих досліджень у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах

За­без­пе­чити пріори­тет­не дер­жавне фінан­су­ван­ня на­уко­вих досліджень за про­ек­та­ми дослідниць­ких універ­си­тетів.
Спри­яти ство­рен­ню на базі дослідниць­ких універ­си­тетів на­уко­вих тех­но­парків

Де­пар­та­мент на­уко­вої діяль­ності та ліцен­зу­ван­ня ви­щих нав­чаль­них зак­ладів
Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III − IV рівнів ак­ре­дитації

2010 − 2015

13. Про­вес­ти фун­да­мен­тальні на­укові досліджен­ня у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах з при­род­ни­чих, технічних, еко­номічних та інших на­ук, пе­ред­ба­чив­ши гнуч­ку сис­те­му їх фінан­су­ван­ня

Ор­ганізу­вати про­веден­ня фун­да­мен­таль­них на­уко­вих досліджень у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах з при­род­ни­чих, технічних, еко­номічних та інших на­ук, пе­ред­ба­чив­ши гнуч­ку сис­те­му їх фінан­су­ван­ня

Де­пар­та­мент на­уко­вої діяль­ності та ліцен­зу­ван­ня ви­щих нав­чаль­них зак­ладів
Де­пар­та­мент еко­номіки та фінан­су­ван­ня
Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III − IV рівнів ак­ре­дитації

2012 − 2015

14. За­без­пе­чити роз­ви­ток прик­ладних на­уко­вих досліджень у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах та ство­рити умо­ви для по­даль­шо­го впро­вад­ження їх ре­зуль­татів у ви­роб­ницт­во шля­хом роз­витку на­уко­вих парків, тех­но­парків, бізнес-інку­баторів та інших інно­вацій­них струк­тур

Спри­яти роз­витку прик­ладних на­уко­вих досліджень у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах та ство­рити умо­ви для по­даль­шо­го впро­вад­ження їх ре­зуль­татів у ви­роб­ницт­во шля­хом роз­витку на­уко­вих парків, тех­но­парків, бізнес-інку­баторів та інших інно­вацій­них струк­тур

Де­пар­та­мент на­уко­вої діяль­ності та ліцен­зу­ван­ня ви­щих нав­чаль­них зак­ладів
Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III − IV рівнів ак­ре­дитації

2011 − 2015

15. Роз­ро­бити та за­без­пе­чити здій­снен­ня за­ходів що­до за­лучен­ня іно­зем­них сту­дентів до нав­чання в Ук­раїні, пе­ред­ба­чив­ши збіль­шен­ня кіль­кості нав­чаль­них прог­рам для них у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах і зак­ла­дах після­дип­ломної освіти

Спри­яти роз­роблен­ню нав­чаль­них прог­рам для іно­зем­них гро­мадян у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах і зак­ла­дах після­дип­ломної освіти.
За­без­пе­чува­ти ста­жуван­ня вик­ла­дачів, аспірантів та сту­дентів, роз­ши­рен­ню ака­демічних обмінів на базі за­кор­донних ви­щих нав­чаль­них зак­ладів

Де­пар­та­мент міжна­род­но­го співробітницт­ва та євро­пей­ської інтег­рації
Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III − IV рівнів ак­ре­дитації

2011 − 2015

16. За­без­пе­чити роз­ви­ток дер­жавно­го і при­ват­но­го парт­нерс­тва у сфері освіти, спря­мова­них на роз­ши­рен­ня та удос­ко­нален­ня нав­чаль­ної, ла­бора­тор­ної, ма­теріаль­ної ба­зи провідних універ­си­тетів

Роз­ро­бити кон­цепцію ство­рен­ня освітньо-на­уко­вих кон­сорціумів на базі ви­щих нав­чаль­них зак­ладів різної фор­ми влас­ності, у то­му числі за­кор­донних

Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III − IV рівнів ак­ре­дитації

2012

17. Ут­во­рити при ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах підрозділи міжна­род­ної ака­демічної мобіль­ності з ура­хуван­ням не­обхідності приєднан­ня ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Ук­раїни до Міжна­род­ної ме­режі агенцій га­рантії якості ви­щої освіти

Підго­тува­ти про­позиції що­до ство­рен­ня універ­си­тетсь­ких сервісних центрів з нав­чання та ста­жуван­ня сту­дентів, аспірантів, на­уко­вих та на­уко­во-пе­дагогічних працівників з провідних ви­щих нав­чаль­них зак­ладів світу

Де­пар­та­мент міжна­род­но­го співробітницт­ва та євро­пей­ської інтег­рації
Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів III − IV рівнів ак­ре­дитації

2011 − 2015

18. За­без­пе­чити ство­рен­ня умов для здо­рово­го спо­собу жит­тя сту­дентів з ура­хуван­ням фізіологічних норм оз­до­ров­чої ру­хової ак­тивності, роз­ви­ток сту­дентсь­ко­го спор­ту шля­хом ут­во­рен­ня у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах спор­тивних клубів та центрів сту­дентсь­ко­го спор­ту, будівницт­ва су­час­них спор­тивних спо­руд

Ут­во­рити у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах спор­тивні клу­би та цент­ри сту­дентсь­ко­го спор­ту з ура­хуван­ня фізіологічних норм оз­до­ров­чої ру­хової ак­тивності сту­дентів

Де­пар­та­мент ви­щої освіти
Керівни­ки ви­щих нав­чаль­них зак­ладів

2011 − 2015


Ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту
ви­щої освіти


Я. Я. Бо­любаш