140 років то­му на­родив­ся провідний діяч ук­раїнсь­ко­го спор­тивно­го ру­ху Іван Бо­берсь­кий. Львівсь­ка об­ласна ра­да прий­ня­ла Пос­та­нову про увічнен­ня пам'яті зна­мени­того зем­ля­ка, провідно­го діяча спор­тивно-гімнас­тично­го ру­ху Ук­раїни, од­но­го з ор­ганіза­торів ук­раїнсь­ко­го сокіль­ства Іва­на Бо­берсь­ко­го, ого­лосив­ши 2013 рік Ро­ком Іва­на Бо­берсь­ко­го.

Falec-aЙосип Фа­лес (на­родив­ся 12 черв­ня 1938 ро­ку), фут­боліст, тре­нер, пе­дагог, на­уко­вець. Вис­ту­пав за ко­ман­ди: «Аван­гард» (Сва­лява), «Тру­дові ре­зер­ви» (Львів), «Тру­дові ре­зер­ви» (Ленінград), «Тру­дові ре­зер­ви» (Курськ), «Сіль­маш» (Львів), «Кар­па­ти» (Львів) – 1963–1965, зіграв 19 матчів, «Наф­то­вик» (Дро­гобич). Тре­нер-кон­суль­тант ко­ман­ди цент­раль­ної гру­пи ра­дянсь­ких вій­ськ (Че­хос­ло­вач­чи­на), національ­ної ко­ман­ди (Ал­жир), СКА «Кар­па­ти» (1987). Кан­ди­дат пе­дагогічних на­ук, завіду­вач ка­фед­ри фут­бо­лу Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри.

Олімпій­ським іграм на­шого ча­су за­лед­ве 115 років, але во­ни ма­ють свою ве­личез­ну історію зав­дя­ки су­час­ним спо­собам спілку­ван­ня, пресі, те­леба­чен­ню, Інтер­не­ту. А Олімпій­ські ігри древ­ності ма­ють по­над ти­сячу років і до­тепер слу­жать не­пога­мова­ним об’єктом досліджен­ня істо­риків, ар­хе­ологів, філо­логів.

Ва­сили­шин Ми­хай­ло (11 квітня 1938 – 26 груд­ня 2002), май­стер спор­ту з віль­ної бо­роть­би,
«Зас­лу­жений працівник фізич­ної куль­ту­ри Ук­раїни»(1998), го­лова спор­тивно­го коміте­ту Львівсь­кої об­ласті,
го­лова ФСТ «Ук­раїна», пер­ший зас­тупник го­лови регіональ­но­го відділен­ня НОК Ук­раїни.