Nnews2021 03Це­ремонія зак­риття Ігор ХХХІІ Олімпіади, на якій ук­раїнські спорт­сме­ни ви­боро­ли 19 ме­далей, відбу­деть­ся сьогодні в 14:00 за київсь­ким ча­сом в Токіо.

news2021 02 06 1805818546256437 4299223471147326535 nКон­курс­на ра­да Прог­ра­ми підтрим­ки міжрегіональ­ної співпраці «Зміни­мо країну ра­зом» офіцій­но да­ли старт ре­алізації проєкту «Роз­ши­рен­ня спор­тивних го­ризонтів» у Львівській об­ласті, підпи­сав­ши гран­тові до­гово­ри між пе­ремож­ця­ми та ор­ганіза­тором кон­курсу Асоціацією «Євро­регіон Кар­па­ти – Ук­раїна»

04 sp vnz 2021 05Ви­щий нав­чаль­ний зак­лад, який відо­мий в країні не тіль­ки підго­тов­кою фахівців ви­сокої кваліфікації кон­ку­рент­них на рин­ку праці а та­кож своїми спор­тивни­ми тра­диціями − це Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет.

phoca thumb l 02 sp vnz 2021 09Не­щодав­но, 15 трав­ня, на те­риторії Національніої ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го, відбу­лось феєрич­не свя­то з фізич­но­го ви­хован­ня.

phoca thumb l 02 sp vnz 2021 01 3938В день Свя­того Юрія 06.05.2021р. відбу­лася не­пересічна подія. Уро­чис­те відкрит­тя ба­гато­функціональ­но­го спор­тивно­го комп­лек­су Ук­раїнсь­кої ака­деміі дру­карс­тва за ад­ре­сою м. Львів, вул. Підго­лос­ко 21.