phoca thumb l 02 sp vnz 2021 09Не­щодав­но, 15 трав­ня, на те­риторії Національніої ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го, відбу­лось феєрич­не свя­то з фізич­но­го ви­хован­ня.

На­уко­ва діяльність та фізич­ний гарт є невідділь­ни­ми скла­дови­ми освітнього про­цесу у Національній ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го. З на­годи Дня на­уки, а та­кож Дня Євро­пи, які ми відзна­чаємо са­ме сьогодні, у на­шому нав­чаль­но­му зак­ладі відбу­лось спор­тивне свя­то.

Привіта­ти ко­лек­тив нав­чаль­но­го зак­ла­ду, відчу­ти дух справжнього су­пер­ницт­ва та розділи­ти із май­бутніми офіце­рами радість пе­ремог до нас завіта­ли на­чаль­ник Уп­равління фізич­ної куль­ту­ри та Спор­ту ЛО­ДА  Ро­ман Хім'як, го­лова постій­ної комісії куль­ту­ри, мо­лоді, спор­ту та зовнішніх зв’язків у Львівсь­ка місь­ка ра­да Лей­ла Ме­лесо­ва-Валь­чак, Пре­зидент асоціації з фут­за­лу Львівщи­ни Ми­рос­лав Хо­мяк, Го­лова Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Бог­дан Юх­ниць­кий, Зас­лу­жений май­стер спор­ту, пе­ремо­жець ве­логон­ки світу Орек­сандр Аверін, по­чес­ний май­стер спор­ту з гімнас­ти­ки В’ячес­лав АФОНІН та інші.

З сло­вами вдяч­ності вис­ту­пив На­чаль­ник ака­демії ге­нерал-лей­те­нант док­тор істо­рич­них на­ук, про­фесор Тка­чук Пав­ло: «Вдяч­ний всім, хто до­лучив­ся до ор­ганізації на­шого сьогоднішнього свя­та. Зок­ре­ма, кіно­логічній групі Дер­жавна при­кор­донна служ­ба Ук­раїни, керівниці твор­чої шко­ли IL­kiv Scho­ol Маріанні Ільків, тан­цю­валь­но­му ко­лек­ти­ву «Ви­ва Дэнс» та ко­лек­ти­ву вій­сько­вого ор­кест­ру Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ.

Ок­ремі сло­ва по­дяки вис­ловлюю на ад­ре­су ко­лек­ти­ву ка­фед­ри спеціаль­ної фізич­ної підго­тов­ки та спор­ту на­шого нав­чаль­но­го зак­ла­ду, який відповідаль­но док­лався до ор­ганізації зма­гань, а та­кож всіх, хто взяв у них участь.

У підсум­ку, перші місця у всіх ви­дах посіли най­сильніші, най­вит­ри­валіші та най­спритніші.

Але пе­ремо­га сьогодні за всім дружнім та згур­то­ваним ко­лек­ти­вом Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Пи­ша­юсь Ва­ми, друзі!»

Пресс­луж­ба ЛОСТС «Гарт»