wilkasy lotemazs logo 1Наші парт­не­ри – спор­тивна сту­дентсь­ка спілка Польщі (AZS) зап­ро­шує сту­дентські ко­ман­ди з Львівщи­ни з видів спор­ту, для про­веден­ня спор­тивно-тре­нуваль­них зборів та оз­до­ров­лення і відпо­чин­ку у спор­тивні оз­до­ровчі ба­зи ор­ганзації:

  • «Віль­ка­си» на Ма­зурах (край ти­сячі озер) біля міста Гіжис­ко
  • «Гуркі За­ходні» бе­рег Балтій­сько­го мо­ря м. Гданськ.

Де­талі ор­ганізації за­ходів мож­на от­ри­мати у СТС «Гарт».

З умо­вами мож­на оз­найоми­тись за інтер­нет ад­ре­сою:
Оз­до­ровчі ба­зи відпо­чин­ку