04 sp vnz 2021 05Ви­щий нав­чаль­ний зак­лад, який відо­мий в країні не тіль­ки підго­тов­кою фахівців ви­сокої кваліфікації кон­ку­рент­них на рин­ку праці а та­кож своїми спор­тивни­ми тра­диціями − це Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет.

phoca thumb l 02 sp vnz 2021 09Не­щодав­но, 15 трав­ня, на те­риторії Національніої ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го, відбу­лось феєрич­не свя­то з фізич­но­го ви­хован­ня.

phoca thumb l 02 sp vnz 2021 01 3938В день Свя­того Юрія 06.05.2021р. відбу­лася не­пересічна подія. Уро­чис­те відкрит­тя ба­гато­функціональ­но­го спор­тивно­го комп­лек­су Ук­раїнсь­кої ака­деміі дру­карс­тва за ад­ре­сою м. Львів, вул. Підго­лос­ко 21.